Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

МІСЦЕВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА забезпечення прав дітей «Громада заради дітей» до 2025 року

 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення програми

Служба у справах дітей Зеленопідської сілсьької ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Про соціальні послуги»,

Розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації  від 06.10.2020 р. №776 «Про проект обласної комплексної програми забезпечення прав дітей «Херсонщина заради дітей» до 2025 року

3.

Розробник Програми

Служба у справах дітей Зеленопідської сільської ради

4.

Співрозробники Програми

Центр надання інтегрованих соціальних послуг Зеленопідської сільської ради

5.

Відповідальний виконавець Програми та головний розпорядник коштів

Служба у справах дітей Зеленопідської сільської ради

6.

Співвиконавці Програми

Центр надання інтегрованих соціальних послуг Зеленопідської сільської ради, регіональний тренінговий центр громадської організації «Центр розвитку сім’ї та батьківства «Мій Дім» (за згодою), заклади культури, освіти, медицини Зеленопідської сільської ради.

7.

Терміни реалізації Програми

 2021 - 2025 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть

участь у виконанні Програми

Кошти   місцевого бюджету (у межах наявних фінансових ресурсів), а також кошти інших джерел, не заборонених

законодавством

 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Місцева комплексна програма забезпечення прав дітей «Громада заради дітей» до 2025 року (далі - Програма) розроблена з метою забезпечення реалізації в громаді Конституції України, Конвенції про права дитини, Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу».       

Програма визначає мету, основні завдання та заходи, спрямовані на створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей, утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання моделі поведінки відповідального батьківства, створення середовища безпеки та благополуччя

дітей у родинному колі.

         Упродовж останніх років відбувається поступова оптимізація всієї системи соціально-правового захисту дітей та родини, метою якої є підвищення рівня ефективності діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що дотичні до вирішення цих проблем, створення для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист прав забезпечується із дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості, з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім’ї та соціального здоров’я дітей.  

          Зеленопідська громада об’єднує людей різних національностей, культур та релігійних течій, з різними менталітетами та духовними цінностями. Однак, найголовніший ключовий аспект - цінність родини та право дитини на сімейне виховання, право дитини на здорову родину, на безпечну та дружню до неї громаду.

         Дитинство - найважливіший самобутній і неповторний період у становленні особистості. Саме в дитячі роки людина потребує найбільшої уваги та захисту. Від ставлення до дітей, розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб, стану охорони дитинства залежить не тільки доля кожної конкретної дитини, а й розвиток громади в цілому. На даному етапі розвитку суспільства почастішали такі явища, як відкладання шлюбів і народження дітей, безшлюбне материнство та соціальне сирітство, зменшилась кількість зареєстрованих шлюбів, збільшилася кількість розлучень. Загострюються проблеми утримання і виховання дітей у сім’ях, передусім молодих, багатодітних та неповних, з несприятливим морально-психологічним мікрокліматом.

У той же час зазначені питання нерозривно пов’язані із державною підтримкою сім’ї, оскільки необхідне вчасне реагування на потреби дитини та сім’ї, що також включає адміністративний та виховний вплив на батьків. Формування навичок відповідального батьківства у молоді та батьків із низьким батьківським потенціалом є однією з передумов запобігання соціальному сирітству. Забезпечення безпечного сімейного середовища для дитини, дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей в колі родини та в громаді - це шлях до щасливого дитинства.

Зеленопідською сільською радою вирішуються питання щодо розроблення та здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів.      

На первинному обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служби у справах дітей  перебуває 21 дитина вказаної категорії, із них  під опікою, піклуванням перебуває 20 дітей. 99.5% дітей охоплено сімейними формами влаштування. Влаштовано протягом 2020 року під опіку 1 дитину. На території громади   функціонує 1 патронатна родина, в якій протягом року перебували на вихованні 2 дітей. Службою поставлено на облік 1 дитину, яка опинилися у складних життєвих обставинах.      

  Сільською радою проводиться цілеспрямована робота щодо підтримки сімей, захисту прав дітей, попередження бездоглядності дітей,  розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, послуг та створення системи соціальних послуг для сімей з дітьми.

У 2020 році  створений центр надання інтегрованих соціальних послуг, а в с. Калинівка – денне відділення за двома нарямами: «Впевнений стари» і «Другий шанс». В с. Подівка відкрито філію центру денного перебування дітей, сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах.

  Ця Програма допоможе створити додаткові умови для задоволення потреб родин з дітьми, дитини, як особистості, на основі підвищення пріоритетності сімейного виховання для дитини. Підвищення авторитету інституту сім’ї сприятиме об’єднанню громади навколо благополуччя дитини, а це - шлях до «Громади заради дітей».

Реалізація заходів Програми спрямована на формування в суспільстві необхідності поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів.

Актуальність розроблення і прийняття Програми зумовлена потребою у реалізації в громаді сучасної державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень та забезпечення права дітей на сімейне виховання.

Програма необхідна для визначення конкретних заходів, окреслення обов’язків і напрямів роботи, виділення та розподілу фінансових ресурсів з метою надання допомоги дітям та сім’ям з дітьми.

          Фінансові ресурси, передбачені Програмою, будуть спрямовані на поліпшення життєзабезпечення осіб вищевказаних категорій, підвищення кадрового потенціалу спеціалістів, які працюють з дітьми, розвиток громадянського суспільства щодо захисту прав дітей.

 

III. Мета Програми

         Метою програми є:

         - забезпечення конституційних прав і законних інтересів всіх дітей громади, підтримка дитини в сім’ї та сім’ї, як інституту для дитини, підтримка та захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми та батьками в сім’ї та за її межами, оздоровлення та відпочинок дітей, протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, сприяння демографічному розвитку;

- створення належних умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї або в оточенні максимально наближеному до сімейного;

- підвищення рівня соціального захисту дітей та батьків, в тому числі сімей з дітьми, та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

- підвищення батьківського потенціалу та відповідальності за виховання та розвиток дитини;

- сприяння підвищенню якості і доступності отримання соціальних, медичних та освітніх послуг дітям та сім’ям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- зосередження зусиль громадських, релігійних організацій та координація

їх діяльності щодо участі в реалізації Закону України «Про соціальні послуги», підвищення якості та розширення спектру соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та сім’ям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, багатодітним родинам.

 

IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та

джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми

 

З метою сприяння поліпшенню становища дітей у ході виконання Програми передбачається:

- створити умови для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства, запобігання сімейному неблагополуччю, насильству в сім’ї та соціальному сирітству, безпечного оздоровлення та змістовного відпочинку дітей;

- забезпечити комплексну підтримку сімей та дітей, які потребують  особливої соціальної уваги та підтримки;

- сприяти всебічному забезпеченню конституційних прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишилися без батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- здійснення заходів для побудови цілісної системи протидії торгівлі дітьми, забезпечення рівних прав та можливостей батьків та матерів стосовно дітей, сприяння демографічному розвитку громади.

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок  місцевого бюджету та не заборонених законодавством джерел. 

Виконання Програми передбачається протягом 2020 - 2025 років трьома етапами: І етап - 2020 - 2021 роки, II етап - 2022 - 2023 роки, III етап - 2024 - 2025 роки. 

 

V. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми викладені в додатку 1.

 

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

1. Служба у справах дітей розробляє і реалізує місцеву програму  стосовно захисту прав дітей, готує звіти щодо виконання програми.

2. Громадські об’єднання (за згодою):

- сприяють реалізації Програми;

- надають інформацію про хід виконання заходів Програми.

Механізм управління виконанням Програми включає:

- систематичну підготовку інформацій про хід виконання Програми для надання обласній державній адміністрації, обласній раді;

- розгляд на засіданнях колегії обласної державної адміністрації, сесії обласної ради питань щодо повноти та своєчасності реалізації заходів Програми.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора