A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

Рішення 22 сесії від 23.12.2021 року "Про створення комунального закладу "Центральна публічна бібліотека" Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області"

Дата: 05.01.2022 13:58
Кількість переглядів: 68

Затверджено

Рішенням 22 сесії VIII скликання

Зеленопідської  сільської ради 

від 23.12.2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статут

комунального закладу

«Центральна публічна бібліотека»

Зеленопідської сільської  ради

Територіальної громади Херсонської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с-ще Зелений Під

2021

І. Загальні положення

 

         1.1. Даний Статут розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України «Про культуру», Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», і є документом, який регламентує діяльність комунального закладу «Центральна публічна бібліотека» Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області.         

        1.2. Центральна публічна бібліотека - публічний, інформаційний, культурний, освітній заклад, що заснований на комунальній формі власності і є комунальним  закладом Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області, який у своїй структурі має відокремлені структурні підрозділи – філії:

         -  Архангельськослобідська філія Центральної публічної бібліотеки;

         - Зеленопідська філія Центральної  публічної бібліотеки;

         - Дмитрівська філія Центральної публічної бібліотеки;

         - Федорівська філія Центральної публічної бібліотеки;

         - Богданівська філія Центральної публічної бібліотеки;

         - Костогризівська філія Центральної  публічної бібліотеки;

         - Бібліотечний пункт с. Калинівка Центральної  публічної бібліотеки;

          - Бібліотечний пункт с. Петропавлівка Центральної  публічної бібліотеки

        1.3. Комунальний заклад «Центральна публічна бібліотека» Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області (далі – Заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, рішеннями сесій Зеленопідської сільської ради, її виконавчого комітету, наказами відділу освіти, культури, молоді та спорту.

        1.4. Заклад здійснює реалізацію прав громадян на бібліотечне  обслуговування, загальної доступності до інформації та надбань культури.

       1.5. Засновником комунального закладу «Центральна публічна бібліотека» є Зеленопідська сільська рада (далі Засновник).

       1.6. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією.

       1.7. Повна назва закладу: комунальний заклад «Центральна публічна  бібліотека» Зеленопідської  сільської ради територіальної громади Херсонської області.

 1.8. Скорочена назва закладу: Центральна публічна бібліотека.

 1.9. Юридична адреса закладу: 74843, Херсонська область, Каховський район, с. Семенівка, вулиця Шкільна, будинок 33.

        

  1. Організаційно-правові засади діяльності

       2.1. Заклад є юридичною особою, діє на основі Статуту, обслуговується бухгалтерією відділу освіти, культури, молоді та спорту Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області, має круглу печатку, кутовий штамп, інші штампи, бланки зі своїм найменуванням та інші реквізити.

      2.2. Заклад є установою культури, яку створено з урахуванням соціально-економічних, культурно-освітніх потреб Зеленопідської  територіальної громади згідно з соціальними нормативами, встановленими відповідними органами влади.

       2.3. Заклад входить в сферу управління Засновника. Уповноважений орган з управління Закладом – відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області.

        2.4. Основна мета діяльності Закладу – створення умов для реалізації прав громадян на вільний доступ до інформації, задоволення і формування їх бібліотечних, бібліографічних, інформаційних, культурних, освітніх та духовних потреб.

        2.5. Головними видами діяльності Закладу є обслуговування користувачів в публічній бібліотеці, бібліотеках-філіях та бібліотечних пунктах.

        2.6. Основними завданнями Закладу є:

   -  формування, зберігання і надання в користування найбільш повного зібрання інформації, здійснення загальнодоступного бібліотечного, інформаційного, консультативного обслуговування користувачів;

   -  збереження та сприяння відродженню національних, культурно-історичних традицій;

   -  формування правової культури населення та розповсюдження інформації з питань місцевого самоврядування та електронного урядування;

   -  формування фондів краєзнавчих документів.

       2.7. З метою виконання завдань, що стоять перед Закладом:

   -  проводиться організація диференційованого підходу до обслуговування користувачів, з урахуванням їх вікових особливостей, освітнього рівня, культурних та пізнавальних потреб;

   -  надається користувачам гарантований доступ до будь-яких частин бібліотечного фонду, забезпечується свобода вибору документів;

   -  здійснюється облік, зберігання та використання документів відповідно до правил встановлених Міністерством культури України, встановлених стандартів, нормативних документів;

   -  забезпечується наукова обробка і систематизація, розкриття фондів на різних носіях інформації;

  -  створюються каталоги, бази і банки даних про склад фондів, надається право користуватися довідково-бібліографічним апаратом всім користувачам бібліотеки;

   -  забезпечується безкоштовне надання основних бібліотечних послуг;

   -  організовується змістовне дозвілля, робота клубів за інтересами користувачів;

   -  надаються додаткові послуги на платній основі згідно чинного законодавства України;

  -  узагальнюється досвід роботи бібліотек, вживаються заходи щодо підвищення кваліфікації бібліотечних працівників;

  -  ведеться облік та планування роботи бібліотеки.

      2.8. Заклад може мати філії та відокремлені бібліотечні пункти.

      2.9. Заклад подає статистичні звіти відповідно до вимог органів державної статистики.

 

ІІІ. Структура закладу бібліотеки

3.1. Структура Закладу включає: головну публічну бібліотеку, бібліотеки-філії, бібліотечні пункти об’єднаної територіальної громади, що розташовані в її межах на правах філій та інші структурні підрозділи – відповідно до кількості її користувачів, видачі документів, відвідувань (у т.ч. – веб-сайту та соціокультурних заходів), рівня впровадження інформаційних технологій.

3.2. Кількість філій визначається відповідно до пункту 1 Мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні відповідно до чинного законодавства.

ІV. Формування бібліотечного фонду

      4.1. Бібліотечний фонд Закладу є універсальним за змістом і формується на різних носіях інформації.

      4.2. Комплектування бібліотечних фондів здійснюється шляхом отримання обов’язкового примірника документів у порядку, встановленому законом, документів, що випускаються за цільовими програмами книговидання або закуповуються відповідно до державних цільових програм, придбання документів за безготівковий рахунок, документообміну, отримання в дарунок та іншого безкоштовного отримання документів та з інших джерел.

      4.3. Заклад забезпечує: централізоване комплектування і обробку бібліотечного фонду; оперативність надходження нових документів у всі підрозділи; вивчення потреб користувачів Закладу, ступеня їхнього задоволення фондами.

      4.4. Центральна публічна бібліотека здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять до закладу; філії ведуть сумарний та індивідуальний облік, закріпленого за ними фонду.

      4.5. Центральна публічна бібліотека регулярно інформує філії, пункти про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на фонд бібліотеки, у тому числі зведені каталоги. Філії та бібліотечні пункти ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.

      4.6. Засновник Закладу зобов’язаний забезпечувати належні матеріально-технічні умови для зберігання та використання бібліотечних фондів.

    4.7. Облік документів, що вибувають з бібліотечного фонду (складання акту, виключення із форм обліку, довідкового бібліографічного апарату), здійснює Заклад за поданням актів бібліотеками - філіями, зняття з балансового рахунку здійснюється бухгалтерією органу управління.

      Вилучення документів з фондів бібліотеки за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.

 

V. Права та обов’язки закладу

            5.1.  Заклад обслуговує користувачів згідно з правилами користування бібліотекою, розробленим на основі типових правил, затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури.

             5.2. Використання Закладом відомостей про користувачів та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди не допускаються.

             5.3.  Заклад зобов’язаний звітувати про свою діяльність перед Засновником, уповноваженим органом управління та громадськістю.

             5.4.  Заклад має право, за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Зеленопідської сільської ради:

  -  визначати, зміст, напрямки та форми своєї діяльності;

    -  здійснювати господарську діяльність;

    -  визначати джерела комплектування своїх фондів;

      - встановлювати пільги для окремих категорій користувачів;

      - визначати при наданні користувачам бібліотеки документів, розмір коштів, що передаються бібліотеці як забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів, у випадках передбачених правилами користування бібліотекою;

      - визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотеки, у тому числі пені за порушення термінів користування документами;

     - визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами;

     -  вилучати та реалізовувати із своїх фондів документів відповідно до нормативно-правових  актів;

           - здійснювати у встановленому порядку співробітництво  з іншими бібліотеками, установами та організаціями, брати участь у реалізації державних і регіональних програм розвитку бібліотечної справи;

          - здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не суперечить чинному законодавству України;

         - заклад має право на захист створених нею баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності бібліотеки згідно із законодавством.

 

VI. Права та обов’язки громадян, підприємств, установ і організацій

 на бібліотечне обслуговування

    

  6.1.  Права громадян України, підприємств, установ та організацій на бібліотечне обслуговування забезпечується створенням мережі бібліотек, безкоштовністю основних їх послуг.

      6.2.  Доступ до документів та надання бібліотечних послуг користувачам Закладу здійснюється з додержанням вимог щодо забезпечення охорони державної таємниці, забезпечення зберігання фондів бібліотеки, а також відповідно до Статуту Закладу, правил користування бібліотеками.

      6.3.  Користувачі бібліотеки мають право:

   -  безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідковий апарат (крім комерційних баз даних);

   -  безоплатно отримувати консультаційну допомогу у пошуку та виборі джерел інформації;

   -  безоплатно отримувати із фондів бібліотек документи у тимчасове користування;

   -  безоплатно користуватися доступом до мережі Інтернет;

   -  одержувати документи або їх копії по міжбібліотечному абонементу;

   -  користуватися іншими видами послуг в тому числі й на платній основі.

   6.4. Користувачі дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування у загальнодоступних бібліотеках.

   6.5.  Користувачі бібліотеки зобов’язані:

-  дотримуватись правил користування бібліотеками

  - змінювати втрачені (пошкоджені) документи, одержані з фондів бібліотек, рівноцінними або відшкодовувати їх ринкову вартість у розмірах, встановлених правилами користування бібліотекою.

VII. Управління Закладом

     7.1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області (далі – Відділ освіти) є уповноваженим органом з питань призначення та звільнення керівника опорного закладу та інших питань в межах делегованих повноважень та відповідно до чинного законодавства.

          КЗ «Центральна публічна бібліотека» підпорядковується Засновнику з усіх питань діяльності, а Відділу освіти, культури, молоді та спорту в межах делегованих повноважень.

      7.2. Управління діяльністю Закладу здійснюється директором на принципах єдиноначальності у відповідності з посадовими  інструкціями. Директор затверджується на посаду і звільняється з посади начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту.

    7.3. Директор:

   -  здійснює керівництво колективом;

   -  створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- призначає відповідального за охорону праці та пожежну безпеку і забезпечує дотримання умов для його роботи та виконання вимог техніки безпеки та пожежної безпеки у закладі, забезпечує охорону праці, санітарно-гігієнічні норми;

   -  розпоряджається в установленому порядку майном та коштами Закладу; 

     - розробляє та затверджує річний план роботи Закладу, за погодженням з начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту Зеленопідської  сільської ради;

   - організовує виконання кошторису доходів та видатків Закладу;

   - за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту укладає договори на надання платних послуг з юридичними та фізичними особами;

     - затверджує посадові обов’язки працівників Закладу.

   7.4. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори трудового колективу.

      Рішенням загальних зборів трудового колективу може створюватись Рада бібліотеки, що діє в період між загальними зборами. Рішення Ради та загальних зборів носять рекомендаційний характер.

7.5. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленопідської сільської ради має право:

      -  формувати програми розвитку Закладу;

      - готувати пропозиції щодо нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення Закладу;

   - здійснювати навчально-методичне керівництво, контроль та державне інспектування Закладу;               -  погоджувати Статут Закладу, контролювати його дотримання;

     -  затверджувати річні плани Закладу.

   - подає на затвердження сесії Зеленопідської сільської  ради структуру Закладу та штатний розпис;

 7.6. Засновник зобов’язаний:

-  забезпечити матеріально-технічну базу Закладу;

           - фінансувати Заклад в обсягах необхідних для функціонування.

       

VIІІ. Фінансово-господарська діяльність

  

     8.1.  Фінансово-господарська діяльність Закладу проводиться відповідно до чинного законодавства України, Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленопідської сільської ради з дотриманням вимог щодо збереження бібліотечних фондів.

    8.2.  Фінансування Закладу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та додаткових джерел, не заборонених чинним законодавством.

    8.3.  Основним джерелом фінансування Закладу є кошти місцевого бюджету. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання Закладом робочих планів у повному обсязі, матеріальних витрат, пов’язаних із підготовкою та перепідготовкою кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

    8.4.  Бюджетне фінансування Закладу не може  припинятися у разі наявності у зазначених закладах додаткових джерел фінансування.

    8.5.  Бюджетні асигнування на здійснення діяльності Закладу та позабюджетні кошти  використовуються виключно за призначенням.

    8.6.  Основою для розрахунку фонду заробітної плати є штатний розпис.

    8.7.  Додатковими джерелами формування коштів Закладу є:

      - добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

-  інші надходження.    

       8.8. Кошти, отримані Закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої Статутом.    

       8.9. Заклад використовує свої доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.  

 

ІХ. Матеріально-технічна база Закладу

 

9.1. Забезпечення бібліотек будівлями, спорудами, приміщеннями, збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядкованими приміщеннями, що відповідають умовам обслуговування користувачів бібліотек, зберігання бібліотечних фондів, відповідними засобами механізації та автоматизації бібліотечних процесів, розмножувальною технікою та іншим обладнанням та транспортом здійснюється Засновником.     

9.2. Матеріально-технічна база Закладу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні.                      

9.3.  Майно Закладу належить йому на правах оперативного управління.

9.4. Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням закріпленого за Закладом майна через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність.                                                    9.5.  Джерелами утворення майна Закладу є:                                                         -  грошові та матеріальні внески Засновника;                                                    -  капітальні вкладення та фінансування з бюджету;                            

          - безоплатні та благодійні внески, пожертвування громадян та організацій;      

          -  інші джерела не заборонені законодавством.                                                     9.6.  Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

          9.7. Списання, продаж, передача майна, що закріплене за Закладом, здійснюється відповідно до чинного законодавства України за погодженням з органом, що уповноважений Зеленопідською сільською радою управляти комунальним закладом.

 

Х. Припинення діяльності Закладу

10.1. Згідно чинного законодавства України Заклад не підлягає приватизації.

10.2. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Закладу проводиться із дотриманням вимог законодавства за рішення Засновника, рішення суду чи арбітражного суду.

10.3. При реорганізації та ліквідації Закладу звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.4. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом управління майном або судом.

10.5. У разі припинення Закладу його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

10.6. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь