A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

Рішення 20 сесії від 19.11.2021 р. "Про затвердження Поряку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області

Дата: 25.11.2021 13:43
Кількість переглядів: 143

            Додаток 2    
          до Порядку складання, затвердження та контролю 
          виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Зеленопідської сільської ради
територіальної громади Херсонської області
                 
            ЗАТВЕРДЖЕНО   
            Рішення виконавчого комітету
            ____  _____________ 20__ року № _____
            Секретар виконавчого комітету
              (Ім'я ПРІЗВИЩЕ)
            (підпис)    
              Проект х
              Попередній  
              Уточнений  
              Зміни  
              зробити позначку "Х"
                 
               
        Коди
Підприємство     за ЄДРПОУ   
Організаційно-правова форма        за КОПФГ  
Територія       за КОАТУУ  
Орган державного управління          за СПОДУ  
Галузь        за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності           за  КВЕД    
Одиниця виміру, тис.грн.   Стандарти звітності П(с)БОУ Х
Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ  
Середньооблікова кількість штатних працівників          
Місцезнаходження          
Телефон           
Керівник (Ім'я ПРІЗВИЩЕ)          
                 
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 20__ рік
                тис. грн.
Найменування показника Код рядка  Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік  (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  в т.ч. 100                         -        
за рахунок коштів від НСЗУ 101                         -        
  102                         -        
  103                         -        
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, в т.ч. 110                         -        
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 111                         -        
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: 120                         -        
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 130                    -                     -                     -                    -                    -                    -                    -
дохід від операційної оренди активів 131                         -        
дохід від платних послуг 132                         -        
Разом (сума рядків 100,110,120,130)                      -                     -                     -                    -                    -                    -                    -
Витрати
Заробітна плата 200                         -        
Нарахування на оплату праці 210                         -        
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 220                         -        
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 230                         -        
Продукти харчування 240                         -        
Оплата послуг (крім комунальних) 250                         -        
Видатки на відрядження 260                         -        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: 270                         -        
Оплата теплопостачання 271                         -        
Оплата водопостачання та водовідведення 272                         -        
Оплата електроенергії 273                         -        
Оплата природного газу 274                         -        
Оплата інших енергоносіїв 275                         -        
Оплата енергосервісу 276                         -        
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 280                         -                    -                                               
Соціальне забезпечення 290                         -        
Інші поточні видатки 300                         -        
Амортизація 310                         -        
Інші операційні витрати (розшифрувати*)Податки 320                         -        
  321              
  322              
Разом (сума рядків 200 - 320) 330                    -                     -                     -                    -                    -                    -                    -
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 400                         -                    -                    -                    -                    -
Витрати на оплату праці 410                         -                    -                    -                    -                    -
Відрахування на соціальні заходи 420                         -                    -                    -                    -                    -
Амортизація 430                         -        
Інші операційні витрати 440                         -                    -                    -                    -                    -
Разом (сума рядків 400 - 440) 450                    -                     -                     -                    -                    -                    -                    -
ІІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500                         -                      -                    -                    -
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501                         -        
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510                         -                    -                    -                    -                    -
капітальне будівництво 511                         -        
придбання (виготовлення) основних засобів 512                       -                     -        
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513                         -        
придбання (створення) нематеріальних активів 514                         -        
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515                         -        
капітальний ремонт 516                         -                      -    
ІV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600                    -                     -                     -                    -                    -                    -                    -
кредити  601                         -        
позики 602                         -        
депозити 603                         -        
Інші надходження (розшифрувати) 610                         -        
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620                    -                     -                     -                    -                    -                    -                    -
кредити  621                         -        
позики 622                         -        
депозити 623                         -        
Інші витрати (розшифрувати) 630                         -        
Усього доходів 700                         -                    -                    -                    -                    -
Усього витрат 800                         -                    -                    -                    -                    -
Нерозподілені доходи 850                         -        
V. Додаткова інформація       на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10
Штатна чисельність працівників 900              
Вартість основних засобів 910              
Податкова заборгованість 920              
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930              
Дебіторська заборгованість 940              
Кредиторська заборгованість 950              
                 
                 
                 
Керівник підприємства__________________   _________________________    
                                (посада)                  (підпис)            (Ім'я ПРІЗВИЩЕ)    
                 
                 
                 
          ПОГОДЖЕНО    
          Сільський голова (Заступник сільського голови)
              Ім'я ПРІЗВИЩЕ
                 
                 
          ПОГОДЖЕНО    
          Начальник фінансового відділу  
              Ім'я ПРІЗВИЩЕ
                 
Інформація
до фінансового плану на _________ рік
____________________________________________
(найменування підприємства)
      1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
                         
      Загальна інформація про підприємство (резюме)
                         
Найменування показника Факт минулого року Фінансовий план
поточного року
Плановий рік  Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, % Плановий рік до факту минулого року, %
1 2 3 4 5 6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі*: 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
керівник       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
працівники       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
керівник       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
працівники       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці
одного працівника (грн), усього, у тому числі:
0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
керівник       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
працівники       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
                         
* заповнюється підприємством відповідно до обліку                    
 
                         
      2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану
                         
Код за ЄДРПОУ Найменування підприємства Вид діяльності
1 2 3
     
                         
                         
      3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)          
                         
Найменування видів діяльності за КВЕД Питома вага в загальному обсязі реалізації, % Фактичний показник за минулий рік Плановий показник поточного року Фактичний показник поточного року за останній звітний період  Плановий рік 
за минулий рік за плановий рік чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, відвідувань ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15
                         
                         
Усього                      -                      -                    -                   -                      -                    -    
            Додаток 3    
            до Порядку складання, затвердження та контролю 
            виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області
                   
                   
                   
            ЗАТВЕРДЖЕНО     
            Рішення виконавчого комітету  
            ____  _____________ 20__ року № _____  
            Секретар виконавчого комітету  
              Ім'я ПРІЗВИЩЕ  
            (підпис)      
              Проект    
              Попередній    
              Уточнений    
              Зміни    
              зробити позначку "Х"  
                   
                   
        Коди  
Підприємство     за ЄДРПОУ     
Організаційно-правова форма        за КОПФГ    
Територія       за КОАТУУ    
Орган державного управління          за СПОДУ    
Галузь        за ЗКГНГ    
Вид економічної діяльності           за  КВЕД      
Одиниця виміру, тис.грн.   Стандарти звітності П(с)БОУ Х  
Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ    
Середньооблікова кількість штатних працівників            
Місцезнаходження            
Телефон             
Керівник (Ім'я ПРІВЗВИЩЕ)            
           
                   
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА____РІК    
                   
                                                 Основні фінансові показники          
Одиниці виміру: тис. гривень                  
                   
  Код рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік  (усього) У тому числі за кварталами  
I II III IV  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
   
 І. Фінансові результати підприємства  
Доходи                  
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  10                
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів 11                
Податок на додану вартість  20                
Інші вирахування з доходу  30                
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  40                
Інші операційні доходи 50                
у тому числі:                   
дохід від операційної оренди активів  51                
одержані гранти та субсидії  52                
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу  53                
Дохід від участі в капіталі  60                
Інші фінансові доходи  70                
Інші доходи  80                
у тому числі:                  
дохід від реалізації фінансових інвестицій  81                
дохід від безоплатно одержаних активів  82                
Усього доходів  90                
Витрати                  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) 100                
Адміністративні витрати 110                
Витрати на збут 120                
 
Інші операційні витрати 130                
Фінансові витрати  140                
Витрати від участі в капіталі  150                
Інші витрати (розшифрувати) 160                
Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів  
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: 170                
податок на прибуток 171                
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 172                
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 173                
Інші податки, у тому числі (розшифрувати): 174                
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами 174/1                
інші 174/2                
Погашення податкової заборгованості, у тому числі: 180                
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету                  
до державних цільових фондів 181                
неустойки (штрафи, пені) 182                
Внески до державних цільових фондів, у тому числі: 190                
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                191                
 
інші 192                
Інші обов’язкові платежі, у тому числі: 200                
місцеві податки та збори 201                
інші платежі (розшифрувати) 202                
Усього витрати 210                
Фінансові результати діяльності:                  
 
 
Валовий прибуток (збиток): 220                
прибуток 221                
збиток 222                
Фінансові результати від операційної діяльності  230                
прибуток  231                
збиток  232                
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 240                
прибуток 241                
збиток 242                
Податок на прибуток  250                
Чистий: 260                
прибуток  261                
збиток  262                
Відрахування частини прибутку до бюджету 270                
II. Елементи операційних витрат (разом)  
Матеріальні затрати  280                
Витрати на оплату праці  290                
Відрахування на соціальні заходи  300                
Амортизація  310                
Інші операційні витрати (розшифрувати) 320                
Разом (сума рядків з 280 по 320):  330                
 
 
   
IІІ. Інвестиційна діяльність  
Капітальне будівництво  340                
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів  341                
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,  350                
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів  351                
 
Придбання (створення) нематеріальних активів,  360                
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів  361                
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик  370                
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів  371                
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,  380                
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів  381                
Капітальні інвестиції, усього (сума рядків  340, 350, 360, 370, 380)  390                
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)  391                
ІV. Фінансова діяльність  
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 400                        -                         -                           -                     -                   -           -                    -  
кредити  401                               -          
позики 402                               -          
депозити 403                               -          
Інші надходження (розшифрувати) 410                               -