A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

Прийнято постанову "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі"

Дата: 19.11.2021 12:28
Кількість переглядів: 739

Доводимо до Вашого відома, що Кабінетом Міністрів України від 11.10.2021 №1070 прийнято постанову "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі",

У міністерство нагадують, що зазначений Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті, передбачає процедуру подання документів, їх розгляд комісією, прийняття рішення щодо виплати бюджетної дотації та механізм спрямування коштів.

Зазначається, що реалізація державної підтримки забезпечить:

 • збільшення валового виробництва сільськогосподарських культур;
 • продовольчу безпеку держави в умовах змін клімату;
 • відновлення і модернізацію зрошувальних систем;
 • сприятиме оптимізації використання водних ресурсів.

Отримувачі бюджетних коштів - сільськогосподарські товаровиробники, які ведуть сільськогосподарську діяльність на землях сільськогосподарського призначення із застосуванням гідротехнічної меліорації.

При цьому, підтримка у вигляді дотації надається сільськогосподарським товаровиробникам - юрособам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та ФОПам, які використовують меліоровані землі, що:

 • не мають порушених справ про банкрутство, та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;
 • не мають на перше число місяця, в якому приймається рішення про включення до розподілів бюджетних коштів сільгосптоваровиробника, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справленням яких покладено на органи ДПС. 

Підтримка надається у вигляді бюджетної дотації на безповоротній основі у розмірі до 25% вартості витрат (без урахування ПДВ), здійснених відповідно до затвердженої в установленому порядку проектної документації, але не більше як:

 • 7500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для зрошення дощуванням без урахування вартості поливної техніки;
 • 19500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для зрошення дощуванням з урахуванням вартості поливної техніки;
 • 18750 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для краплинного зрошення.

Підтримка надається для реконструкції існуючих та/або будівництва нових систем за введені в експлуатацію внутрішньогосподарські зрошувальні системи у період з 1 листопада попереднього року по 31 жовтня цього року.

Для отримання державної підтримки потрібно до 1 грудня подати такі документи:

 • заявку на отримання бюджетних коштів із зазначенням у ній номера і дати документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальні на дату подання заявки;
 • типову форму № ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;
 • типову форму № ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів" -для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;
 • засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію паспорта проекта та копію кошторисної частини проектної документації;
 • письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики

та продовольства України
02 листопада 2021 року № 330

Комісія Мінагрополітики для надання державної
 підтримки сільськогосподарським товаровиробникам,
 які використовують меліоровані землі

ЗАЯВКА
на отримання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі

Прошу розглянути документи для нарахування коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі:

1.o вартість нового будівництва об'єкта _________________________________________________
                                                                                                                                        (назва об'єкта, системи)
_____________________________________________________________________________________
           o для зрошення дощуванням без урахування вартості поливної техніки;
           o для зрошення дощуванням з урахуванням вартості поливної техніки;
           o для краплинного зрошення;

2. o вартість реконструкції об'єкта _______________________________________________________
                                                                                                                                (назва об'єкта, системи)
_____________________________________________________________________________________
           o для зрошення дощуванням без урахування вартості поливної техніки;
           o для зрошення дощуванням з урахуванням вартості поливної техніки;
           o для краплинного зрошення;

Відомості про сільськогосподарського товаровиробника

1. Найменування / прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності):
повне ________________________________________________________________________________
скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження / місце проживання
_____________________________________________________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності ____________________________________________
                                                                                                                                           (поштовий індекс, адреса)
Телефон / моб. тел. ____________________________________________ E-mail __________________

4. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _____________________________________________________________________________________

5. Види діяльності за КВЕД _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Форма власності ____________________________________________________________________

7. Реквізити поточного банківського рахунку отримувача бюджетних коштів державної підтримки _____________________________________________________________________________________

8. Назва та місце розташування об'єкта будівництва/реконструкції _____________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Номер та дата декларації про готовність об'єкта до експлуатації або номер та дата видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
_____________________________________________________________________________________

10. * Вартість (без податку на додану вартість) прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (черг та/або пускових комплексів) ___________ тис. грн, в тому числі обладнання ___________ тис. гривень.

11. ** Вартість (без податку на додану вартість) прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (черг та/або пускових комплексів) ________ тис. грн, в тому числі обладнання _________ тис. гривень.

12. Додатки (документи, зазначені у пункті 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 року № 1070.

Інформація про всіх пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:

1) у разі наявності заповнюється інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами бюджетних коштів за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, за формою згідно з додатком до цієї Заявки;

2) у разі відсутності:

o  відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

o   типова форма № ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (для об'єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) - для часткового відшкодування вартості будівництва об'єктів (на ____ арк.);

o  типова форма № ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" - для часткового відшкодування вартості реконструкції об'єктів (на ___ арк.);

o  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на ___ арк.);

o  відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальні на дату подання заявки;

o  засвідчену підписом керівника суб'єкта господарювання копію паспорту проекту та копію кошторисної частини проектної документації;

o  письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

13. З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 року № 1070, ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів зобов'язуюсь у місячний строк повернути отримані бюджетні кошти.

14. Інформація, наведена у заявці, є достовірною.

Керівник

_________________________
(підпис)

____________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_________________________
(підпис)

____________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

"___" ____________ 20__ року

____________
* У разі будівництва та/або реконструкції придбаних об'єктів (черг та/або пускових комплексів) незавершеного будівництва вказується вартість будівництва та/або реконструкції без урахування вартості об'єкта незавершеного будівництва до початку проведення робіт.

** Вказується вартість прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (черг та/або пускових комплексів) (без податку на додану вартість) в тому числі за наявності вартість обладнання, яке вже частково компенсоване за рахунок коштів бюджетної програми "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь