A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

Рішення 17 сесії 8 скликання "Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення (громадських слухань) кандидатури старости Зеленопідської сільської ради

Дата: 20.09.2021 15:57
Кількість переглядів: 124

 

Додаток

до рішення сесії сільської ради

XVII сесії VIII скликання

від 16.09.2021 р. № 804

 

 

 

Порядок проведення

громадського обговорення (громадських слухань)

кандидатури старости Зеленопідської сільської ради

 

          Цей Порядок проведення громадського обговорення (громадські слухання) кандидатури старости у Зеленопідській сільській раді територіальної громади Херсонської області встановлює порядок (далі – Порядок), підготовки та проведення громадського обговорення кандидатури старости (громадські слухання) та врахування їх результатів органами та посадовими особами місцевого самоврядування Зеленопідської сільської ради.

         1.      Зеленопідська сільська рада проводить громадські обговорення (громадські слухання) щодо кандидатури старости – зустрічатися з депутатами ради, посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких жителі старостинського округу обговорюють кандидатуру старости.

         2.      Громадські обговорення (громадські слухання) проводяться в одному старостинському окрузі в окремих населених пунктах територіальної громади, відповідному старостинському окрузі, на всій території громади щодо питань місцевого значення, які стосуються прав та законних інтересів жителів територіальної громади, де проводяться ці слухання.

         3.      Ініціатором проведення громадського обговорення (громадських слуханнь) щодо кандидатури старости є сільський голова.

         4.      Громадські слухання проводяться відкрито.

         У громадському обговоренні (громадських слуханнях) з правом голосу можуть брати участь дієздатні жителі територіальної громади (старостинського округу), місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території старостинського округу.

         Участь сільського голови або його представника у громадському обговоренні (громадських слуханнях) є обов’язковою.

         5.      Особа жителя територіальної громади (старостинського округу) та факт реєстрації постійного місця проживання на території старостинського округу Зеленопідської сільської ради територіальної громади встановлюються у визначеному законом порядку на підставі документів, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», про що уповноваженою особою вноситься відповідний запис у протокол (список реєстрації учасників громадського обговорення (громадських слухань)).

         6.      Інші особи, які на законних підставах постійно проживають або перебувають на відповідній території, можуть брати участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

         Можливість участі особи з правом дорадчого голосу передбачає право особи бути присутньою на громадському обговоренні (громадських слуханнях), висловлювати власні позиції з приводу обговорюваних під час слухань питань. Особи з правом дорадчого голосу не беруть участь у голосуванні, а їхній голос у результаті голосування не враховується.

         7.      Проведення громадського обговорення (громадських слуханнь) є обов’язковим перед прийняттям радою рішень про призначення на посаду старости Зеленопідської сільської ради.

         8.      Ініціатива сільського голови про проведення громадського обговорення (громадських слуханнь) оформлюється відповідним розпорядженням.

         9.      У розпорядженні сільського голови про проведення громадського обговорення (громадських слуханнь) вказуються:

         1)      найменування особи, яка є ініціатором громадського обговорення (громадських слухань);

         2)      дата, час і місце проведення громадського обговорення (громадських слухань);

         3)      територія старостинського округу, на якій проводяться громадські слухання;

         4)      питання, що виносяться на їх розгляд;

         5)      перелік осіб, які запрошуються для виступів (доповідей) під час громадського обговорення (громадських слухань);

         6)      порядок доведення інформації щодо проведення громадського обговорення (громадських слухань) до жителів територіальної громади (старостинського округу).

         До розпорядження, про проведення громадського обговорення (громадських слухань) можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали.

         10.    Громадське обговорення (громадські слухання) призначаються, як правило, у неробочий день або неробочий час у придатному для проведенні громадських слухань приміщенні, розташованому на території старостинського округу.

         11.    Протягом 5 робочих днів з дня видання розпорядження про проведення громадських слухань, але не пізніше 5 робочих днів до дня проведення громадського обговорення (громадських слухань), сільська рада забезпечує оприлюднення         оголошення про проведення         громадського обговорення (громадських слухань) на офіційному веб-сайті Ради.

         Також оголошення про проведення громадського обговорення (громадських слухань) може поширюватися в будь-яких інший доступний спосіб з метою ознайомлення з ним якомога більшої кількості членів громади.

В оголошенні про проведення громадських слухань, яке оприлюднюється на веб-сайті Ради, зазначаються:

         1)      дата, час та місце проведення громадського обговорення (громадських слухань);

         2)      територія, на якій проводяться громадські слухання;

 

         3)      питання, що виносяться на громадські слухання;

         4)      інформація про ініціатора проведення громадських слухань;

         5)      контакти (телефон, електронна адреса тощо), за якими можна отримати додаткову інформацію про проведення громадських слухань.

         12.    До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадського обговорення (громадських слухань). Реєстрацію учасників забезпечує ініціатор громадських слухань.

         Для реєстрації особам, які хочуть взяти участь у громадського обговорення (громадських слухань) з правом голосу, необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, передбачений для посвідчення особи та встановлення її місця проживання в Україні відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

         Особи, які відповідно до пункту 6 цього Положення беруть участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу, пред’являють лише документ, який відповідно до чинного законодавства України посвідчує особу.

У списку реєстрації учасників громадського обговорення (громадських слухань) зазначають прізвища, імена, по батькові учасників, дати їх народження, зареєстроване місце проживання. Учасник слухань підтверджує достовірність зазначеної інформації своїм особистим підписом у протоколі учасників громадського обговорення (громадських слухань).

         Усі особи, які беруть участь у громадських слуханнях, надають згоду на обробку наданих ними персональних даних у межах та у спосіб, необхідний для організації та врахування результатів громадських слухань. Про надання цієї згоди та обсяги обробки персональних даних учасників громадського обговорення (громадських слухань) має бути зроблений відповідний застережний запис на кожному аркуші списку реєстрації учасників громадського обговорення (громадських слухань).

         Відмова від надання документів, визначених у цьому пункті Порядку, або відмова від надання згоди на обробку персональних даних є підставою недопуску особи до участі у громадському обговоренні (громадських слуханнях), у тому числі з правом дорадчого голосу.

         13.    Перед початком громадського обговорення (громадських слухань) більшістю зареєстрованих учасників громадських слухань, які мають право голосу на цьому заході, обираються головуючий, секретар та лічильна комісія. Інформація про це заноситься до протоколу громадського обговорення (громадських слухань).

         Головуючий веде громадське обговорення (громадські слухання), стежить за дотриманням на них порядку, разом із секретарем підписує протокол. Якщо головуючий зловживає своїми правами, то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.

         Секретар громадського обговорення (громадських слухань) веде протокол громадських слухань у порядку, передбаченому цим Порядком.

 

         Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадського обговорення (громадських слухань), кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

         До початку обговорення та прийняття рішень щодо питань, винесених на громадські слухання, шляхом голосування затверджуються регламент проведення та порядок денний громадського обговорення (громадських слухань).

         Регламентом визначається час, відведений для доповідей (співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має передбачати:

         1)      доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для цього депутатів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування;

         2)      запитання, виступи учасників громадських слухань, прийняття рішення щодо питання, винесеного на громадські слухання.

         Включення до порядку денного, розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень з питань, які не було передбачено розпорядженням про проведення слухань, не допускається.

         14.    Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадського обговорення (громадських слухань) не можуть перериватися чи припинятися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та регламентом слухань.

         Кожен учасник громадського обговорення (громадських слухань) має право надати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадського обговорення (громадських слухань), який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу громадських слухань.

         Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмета слухань, перевищує встановлений регламентом час, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи інших форм нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги законів України.

         Учасники громадського обговорення (громадських слухань) повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадського обговорення (громадських слухань), норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають проведенню громадського обговорення (громадських слухань).

У випадку порушення вимог цього Положення головуючий може прийняти рішення про видалення порушника (порушників) з місця, де проводяться громадського обговорення (громадських слухань). У разі невиконанні рішення про видалення порушників до них можуть бути застосовані заходи примусу відповідно до чинного законодавства.

 

         Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі. За наявності організаційно-технічної можливості ініціатор слухань забезпечує їх веб- трансляцію, аудіо-, фото- та/або відеофіксацію. Кожен учасник громадського обговорення (громадських слухань), а також присутні на слуханнях представники засобів масової інформації мають право здійснювати аудіо, фото- та/або відеофіксацію чи веб-трансляцію громадського обговорення (громадських слухань), якщо це не перешкоджає їх проведенню.

         15.    Голосування щодо прийняття або відхилення відповідного питання порядку     денного та/або внесених       учасникам громадських слухань пропозицій здійснюється шляхом підняття рук особами, які мають право голосу під час громадських слухань. Рішення, у тому числі з питань процедурного характеру, приймається більшістю голосів від кількості зареєстрованих учасників громадських слуханнях, які мають право голосу відповідно до цього Порядку. Результати підрахунку голосів оголошуються лічильною комісією та вносяться до протоколу громадських слухань.

         16.    За результатами громадських слухань у триденний термін оформляється письмовий протокол, в якому чітко формулюються рішення (пропозиції) громадського обговорення (громадських слухань). Протокол підписується головою та секретарем громадського обговорення (громадських слухань) у двох примірниках. Список реєстрації учасників громадського обговорення (громадських слухань) додається до протоколу та є його невід’ємною частиною.

         У протоколі вказуються:

         1)      дата, час і місце проведення громадських слухань;

         2)      територія, на якій проводяться громадські слухання;

         3)      кількість учасників громадських слухань з правом голосу;

         4)      кількість учасників громадських слухань з правом дорадчого голосу;

         5)      питання, які розглядалися на громадських слуханнях;

         6)      рішення (пропозиції) громадського обговорення (громадських слухань), прийняті за результатами розгляду питань, та кількість голосів, поданих за та проти прийняття відповідних рішень;

         7)      інша інформація, передбачена цим Порядком або актами законодавства.

         Один примірник протоколу громадських слухань на сесію сільської ради з поданням сільського голови, другий примірник зберігається у ініціаторів громадських слухань.

         Копія протоколу не пізніше 10 робочих днів з дня проведення слухань вивішується для ознайомлення в місці проведення громадського обговорення (громадських слухань) і має бути доступна для ознайомлення протягом не менше одного місяця після проведення слухань, а також розміщуватися на офіційному веб-сайті Ради.

         Захист і обробка персональних даних, що містяться у протоколі громадського обговорення (громадських слухань) та додатку до нього, здійснюється відповідно до чинного законодавства України з урахуванням приписів цього Порядку. У разі оприлюднення списку реєстрації учасників громадського обговорення (громадських слухань) дані про дату народження та місце проживання знеособлюються, якщо інше не встановлено рішенням учасників громадського обговорення (громадських слухань). Зазначені дані можуть бути оприлюднені без згоди суб’єктів персональних даних виключно у випадках, передбачених нормами закону.

         17.    Органи місцевого самоврядування територіальної громади, їх посадові та службові особи несуть відповідальність за невиконання цього Порядку згідно із законодавством України.

         Недотримання порядку ініціювання та проведення громадського обговорення (громадських слухань), визначених цим Порядком, може бути підставою для визнання громадського обговорення (громадських слухань) такими, що не відбулися, в судовому порядку.

         18.    Рішення Ради, дії або бездіяльність уповноваженого органу (особи) Ради щодо проведення громадського обговорення (громадських слухань), внесення на розгляд сесії Ради та/або розгляду питання, розглянутого під час проведення громадського обговорення (громадських слухань), можуть бути оскаржені до суду у встановленому законом порядку.

 

 

 

Секретар сільської ради                                      Тетяна ІВАНЮК

 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь