A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

Про внесення змін до регламенту роботи Зеленопідської сільської ради на період 8 скликання"

Дата: 20.09.2021 15:49
Кількість переглядів: 186

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Рішенням  XVII сесії VІІІ  скликання

                                                                   Зеленопідської сільської ради

                                                                   від 16.09.2021  р. № 802

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи  Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області

(у новій редакції)

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1. Формування, діяльність, компетенція і функції сільської ради, як органу самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальної громади населених пунктів  визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими  актами державних органів, даним регламентом.

         2. Діяльність сільської ради, її органів, обраних посадових осіб при вирішенні питань основана на  принципах колективного вільного обговорення також законності, гласності, відповідальності, підзвітності перед радою та громадою, широкого залучення громадян до  управління справами, постійного визначення громадської думки.

         3. Депутату сільської ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації  його прав  і обов’язків, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»,  даним регламентом.

         4. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення сільської ради, її органів, депутатів здійснює виконавчий комітет.

         5. Процедурні питанню, які не обговорені у даному регламенті, можуть вирішуватися радою по мірі їх виникнення  у відповідності з діючим законодавством.

 

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

         1. Представницьким органом місцевого самоврядування  територіальної громади є сільська рада, склад якої обирається територіальними громадами та від їх імені здійснюють функції і повноваження місцевого самоврядування.  

         2. Сільська рада на сесії обирає керівних осіб та затверджує такі основні органи:

- секретаря сільської ради;

- виконавчий комітет сільської ради;

- постійні комісії та їх голів;

- депутатські групи ради, їх керівників.

         2. Формування, діяльність, компетенція і функції обраних керівних осіб та основних органів сільської ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями про постійні комісії, іншими законодавчими актами.

         3. Головною посадовою особою територіальної громади є сільський голова, який обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк повноважень сільської ради.

     Сільський голова здійснює свої повноваження на постійній основі, головує на засідання ради, очолює виконавчий комітет ради.

     Сільський голова:

- організує роботу ради та її виконавчого комітету;

- підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

- здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

- скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради;

- призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності об’єднаної територіальної громади, посадових осіб та інших працівників апарату управління ради;

- є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів;

- укладає від імені ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства;

- представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- здійснює інші повноваження місцевого самоврядування  відповідно до законодавства.

 

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ                  

         1. Постійні комісії сільської ради є органами ради, що обираються з  числа їх депутатів і працюють згідно статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

         2. В сільській раді утворюються такі постійні комісії:

- з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку;

- з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг;

- з питань   містобудування, будівництва, земельних  відносин,  охорони природи та благоустрою;

- з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту;

- з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.

         3. Постійні комісії створюються для попереднього розгляду, підготовки питань на сесію сільської ради, що належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради. За дорученням  голови та власної ініціативи комісії також розглядають питання щодо стану справ у відповідних галузях народного господарства.

         4. Робота постійних комісій сільської ради  проводиться у відповідності з планами, що затверджені сільською радою.

         5. Засідання постійної комісії сільської ради скликаються головою в міру необхідності і є правомочними, якщо в ньому бере участь не менше  як половина члені від загального складу комісії.

         6. Депутат сільської ради, член комісії зобов’язаний бути присутнім на її засіданні. Якщо депутат не можу бути присутнім на засіданні комісії він зобов’язаний повідомити про це голову комісії/ письмово, усно, по  телефону/.

         7. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова розробляє порядок денний засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах  з іншими органами влади, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

         8.  Постійна комісія може проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями сільської ради. Відповідними комісіями сільських рад, депутатськими групами, тимчасовими контрольними   комісіями сільської ради. В такому разі протоколи засідань підписуються головами комісій і керівниками депутатських груп.

         9. В роботі постійних комісій беруть участь запрошені: спеціалісти сільської ради, керівники установ, підприємств, організацій з правом дорадчого голосу.

         10. Постійна комісія  для вивчення питання , розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з числа  членів комісії із залученням представників громадськості, спеціалістів підприємств і організацій. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують і приймають висновки і рекомендації.

         11. Постійні комісії є підзвітними  раді та відповідальними перед нею. Про роботу комісії  її голова звітує перед радою.

 

ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ

         1. Депутатські групи сільської ради мають право самостійно об’єднуватися в постійні та тимчасові групи та територіальному чи іншому принципу, депутатські групи  проводять обмін думками з питань , що розглядає сільська рада.

         2. Депутатські групи працюють у контакті з головою ради, постійними комісіями, виборцями, трудовими колективами, громадськими організаціями.

         3. Депутатська група створюється на зборах депутатів, які добровільно виявили бажання об’єднатися  для спільної роботи. На зборах  обирається керівник групи, а при необхідності – заступник і секретар.

         4. Подання керівника групи депутатів передається голові сільської ради, який інформує раду на поточній сесії про склад групи та її мету. Подання керівника групи та інформація голови ради заносяться  до протоколу сесії, що означає її автоматичну реєстрацію з цього моменту.

         5. Засідання депутатських груп  проводяться по мірі  необхідності самої групи, по створення загальної думки, пропозиції, спільних дій, обміну інформації і досвідом, надання взаємної  допомоги в  депутатській роботі. Рішення депутатської групи приймаються більшістю голосів і мають рекомендаційний характер.

         6. Групи депутатів , зареєстровані сільською радою, як і постійні комісії, мають право вимагати надання слова з усіх питань порядку денного сесії сільської ради. А при надходженні пропозицій про припинення  дебатів наполягати (у встановленому порядку)  про надання слова висування кандидатур осіб, які уповноважені виступати від імені групи.

         7. Депутатські групи мають право  публікувати через засоби масової інформації плати своєї діяльності і програми.

         8. Плани  і програми депутатських груп  не повинні суперечити Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та іншим законодавчим актам.

 

ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

         Основними  організаційно-правовими формами роботи сільської ради є сесії, а також засідання постійних комісій сільської ради.

СКЛИКАННЯ СЕСІЙ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

         1. Сесія сільської ради скликається головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць

         2. Сесія також можу бути скликана секретарем сільської ради у таких випадках:

- відповідно до доручення голови сільської ради;

- якщо сесія не скликається головою у строки, передбачені Законом України «Про  місцеве самоврядування в Україні» та цим регламентом;

- якщо голова сільської ради без поважних причин  не скликав сесію у двотижневий термін за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради.

         3. У разі, якщо голова ради або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менше як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради, сесія може бути скликана депутатами ради,  які становлять не менше як одну третину складу ради або постійною комісією ради.

         4. Інформація про скликання сесії сільської ради  доводиться до відома депутатів сільської ради не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

         5. Сесія сільської ради правомочна, якщо в її засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу сільської ради.

         6. Сесію сільської ради веде голова або секретар ради у випадку, якщо сесія скликана депутатами ради, які становлять не менше як одну третину складу ради, або постійною комісією, сесію веде за рішенням ради один з депутатів сільської ради. При  обговоренні звіту голови ради або його особистого  питання засідання веде секретар ради або інший  депутат за дорученням ради.

         7. Депутат сільської ради зобов’язаний  бути присутнім на сесії ради і брати активну участь в її роботі. У разі неможливості прибути на сесію депутат зобов’язаний повідомити про це голову або секретаря ради до початку роботи сесії (письмово, усно, по телефону).

         8. В роботі сесії беруть участь запрошені. Список запрошених складається  робочою групою і погоджується з головою  ради або секретарем ради.

         9. У разі необхідності сільська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

         10. У разі необхідності сільська рада може прийняти рішення про проведення чергової сесії на території старостинських округів Зеленопідської сільської ради. Про дату, час та місце проведення виїзного засідання голова сільської ради повідомляє організаційний відділ ради не пізніше, ніж за 2 доби до початку засідання.

 

ПІДГОТОВКА СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

         1. Підготовка сесії сільської ради проводиться у відповідності з  планом підготовки сесії, який затверджує голова ради. У випадку, коли сесія скликається депутатами або постійною комісією, за дорученням депутатів план підготовки сесії затверджує один з депутатів.

         2. Підготовка сесії  здійснюється виконавчим комітетом, постійними комісіями, робочою групою, яка складається з числа депутатів сільської ради і затверджується радою, а у випадках позачергових сесій – розпорядженням  голови з послідуючим затвердженням на сесії.

         3. Для підготовки питань постійні комісії або робоча група можуть утворювати підготовчі комісії з залученням  представників громадськості, також представників підприємств і організацій.

         4. За результатами вивчення питання  комісія та виконавчий апарат  які здійснювали його підготовку, готують у подають необхідні довідки,

 доповідні записки, заходи або пропозиції та проект рішення сесії, який повинен зміщувати в собі:

- глибокий аналіз обговореного питання, об’єктивну та принципову оцінку справ, чітко сформульовані мету та завдання, строки виконання та виконавців;

- список осіб, яких необхідно запросити на сесію на розгляд цього питання;

- протокол незгоди ( якщо є особливі думки членів комісії або заперечення по суті з боку осіб, діяльність яких розглядається) ;

- список на розгляд рішення.

         5. Відповідальною особою за підготовку вищезазначених документів є особа, якій згідно з планом підготовки сесії, планом роботи ради доручена підготовка рішення.

         6. Всі документи здаються до виконавчого комітету сільської ради не пізніше як за 7 днів до чергової сесії . У випадку позачергової сесії – за 3 дні.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

         1. Порядок денний роботи сесії сільської ради формують постійні комісії, яким доручена підготовка сесії на підставі:

- перспективного плану роботи сільської ради;

- пропозицій сільського голови;

- пропозицій постійної комісії;

- пропозицій депутатських груп;

- пропозицій окремих депутатів.

         2. Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджується на початку засідання сесії шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

         3. Голосування проводиться як по кожній пропозиції про зміну порядку денного, так і по черговості розгляду питань. Зміни до порядку денного та черговість розгляду питань приймаються більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

         4. В порядок денний до його затвердження можуть бути включені за пропозицією голови ради, постійних комісій депутатських груп, окремих депутатів інші пропозиції у випадку коли:

- для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів;

- підтверджується наявність у депутатів всіх необхідних матеріалів;

- питання потребує негайного вирішення.

         5. В порядку денному, кожної сесії ради передбачається час для депутатських запитів, заяв, різного.

         Депутатські запити, звернення, запитання, заяви проголошуються, а при  необхідності обговорюються з прийняттям рішення в порядку денному першочергово. На це відводиться до 30 хвилин з початку роботи сесії.  Питання, що стосуються різного розглядаються в кінці сесії.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

         1. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком  сесії, а також в ході сесії в міру її необхідності.

         2. Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на сесії депутатів, а також запрошених на сесію.

         3. Регламент роботи сесії встановлюється радою. Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа  депутатів, присутніх на сесії. Засідання ради, як правило, починається о десятій годині. Можуть встановлюватися перерви до 20 хвилин через дві години роботи, якщо раніше рішення не прийнято радою. Позачергова перерва в засіданні сесії на час до 10 хвилин оголошується за вимогою голови ради, постійної комісії або зареєстрованої депутатської групи.

         4.Час для доповідей надається  в межах до 40 хвилин, співдоповідей – до 25 хвилин, виступаючим в дебатах – до 7 хвилин, для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок – до з хвилин. В окремих випадках за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на сесії, головуючий має право продовжувати  час конкретному виступаючому. На кожній сесії відводиться не менше однієї години для виступів депутатів з різних питань, передбачених порядком денним.

         5. Головуючий на засіданні:

- надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним, та згідно з поданим секретаріатом сесії списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;

- організовує обговорення питань;

- ставить на голосування проекти рішень, пропозицій, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;

- оголошує результати голосування;

- забезпечує порядок у залі засідання;

- слідкує за дотриманням  регламенту роботи;

- не допускає будь-який тиск на депутатів при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;

- повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій, антипатій.

         6. З метою забезпечення нормальної роботи сесії (гласності, об’єктивності, відповідності Законам України, даному регламенту) на сесії утворюються робочі органи. Пропозиції по їх кількісному та персональному складу вносяться головуючим на засіданні. Вони вважаються обраним , якщо за них проголосувало більшість депутатів, присутніх нас сесії.

 

ЛІЧИЛЬНА ГРУПА ( КОМІСІЯ)

         Обирається з числа депутатів для визначення, узагальнення результатів голосування на сесії.

 

СЕКРЕТАР СЕСІЇ

         Секретар сесії обирається з числа депутатів для ведення протоколу засідання, розгляд та систематизації запитів, пропозицій депутатів, а також листів, заяв, телеграм, інших звернень виборців, які надходять на адресу сесії, інформування сесії з цих питань.

         Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ.

         Дає роз’яснення депутатам з питань роботи сесії.

         Розповсюджує на сесії будь-які матеріали, які надходять від депутатів та запрошених.

 

ЮРИДИЧНА ГРУПА

         Обирається радою для  юридичного забезпечення роботи сесії, дає консультації про відповідальність запропонованих проектів рішень законодавчим актам України, консультує депутатів з правових питань. До складу юридичної групи  мають право входити депутати, а також особи, які не є депутатами ради.

 

ПІДГОТОВКА І РОЗГЛЯД ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

         1. Проекти рішення сільської ради, що виносяться на сесію подаються разом з обґрунтуванням необхідності їх розробки. При необхідності фінансових витрат для реалізації рішення додається його економічне обґрунтування.

         2. Проекти рішень органів місцевого самоврядування, оприлюднюються  не пізніш як за 10 робочих днів до дати їхнього розгляду з метою ухвалення. У випадку позачергової сесії – за 3 дні.  

         3. Голова ради  має право приймати рішення про проведення широкого обговорення проекту рішення громадянами сільської ради.

         4. Якщо при роботі над проектом  не досягнуто згоди всіх учасників, то на розгляд сесії ради виносяться одночасно  альтернативні проекти рішень або окремі питання розбіжностей по них.

         5. Розгляд  пропозицій, доповнень, уточнень до проекту рішення ради проводиться після схвалення внесеного  проекту рішення.

         6. Рада має право прийняти рішення про проведення загально сільського референдуму по конкретному проекту рішення  та його альтернативу. Результати референдуму вважаються остаточними.

         7. Проекти матеріалів сесій готуються і подаються на розгляд сесії державною мовою.

         8. Запрошені особи не маю права  втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватися від виявлення схвалення чи не  схвалення, дотримуватися порядку, виконувати розпорядження головуючого, займати  в залі місця відведені для запрошених. Особи, що не є депутатами, у випадках порушення встановленого порядку, можуть бути виведені з залу засідань розпорядженням головуючого.

         9. Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на ім’я головуючого на сесії через секретаря сесії.  Головуючий може надати слово для виступу і при усному зверненні депутата. Головуючий на сесії може  надати слово для виступу в обговорені питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на  сесію і які  записалися для виступу. При цьому депутати ради мають право на першочерговий виступ. Голова ради, його заступник мають право взяти слово для виступу  в будь-який час з додержанням регламенту. Депутат ради може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Передача права на виступ на користь іншої особи не допускається. Слово по порядку ведення сесії, для довідок, відповіді на питання і роз’яснень може бути надана головуючим поза чергою. У разі зауваження депутата щодо порушення регламенту головуючий зобов‘язаний надати  йому слово поза чергою.

         10. Виступаючий на сесії не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати  у своїй мові не коректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого. Після повторного попередження  виступаючий позбавляється слова. Вказаним особам слово для повторного виступу по обговореному питанню не надається.

         11. При розгляді питань радою про програму соціально-економічного розвитку, місцевий бюджет та звіт про їх виконання в обов’язковому питанню заслуховується співдоповіді і проводиться обговорення питань.

         12. З питань адміністративного, господарського і соціально-культурного розвитку, які розглядає рада, як правило заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісії /або декілька постійних комісій/ ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю по даному питанню. По звітах голови ради, постійної комісії з пропозиціями по проекту рішення вступає комісія, спеціально створена радою.

         13. Обговорення питання, яке розглядає сесія, припиняється за рішенням ради. При постановці питання про припинення дебатів головуючий формує альтернативні  пропозиції з  обговореного питання, інформує депутатів про кількість депутатів, що записалися і виступили, з’ясовує, хто наполягає на подані слова. Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити  з  заключним словом. При вирішенні питання про припинення дебатів депутати, які входять до складу депутатської групи або фракції можуть наполягати на наданні слова одному депутату із складу групи. Якщо представники цієї групи або фракції по обговореному питанню не виступили, головуючий надає слово для виступу зазначеному депутату.. депутати можуть передати головуючому на сесії з питання, що розглядається, свої пропозиції і зауваження у письмовій формі, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті. Якщо депутат записався  для виступу, але йому не було надано слово , то на його прохання текст даного виступу включається в  протокол .

         14. За рішенням ради розгляд питання порядку денного в разі необхідності може бути перенесено на засідання постійної комісії ради.  Висновки, рекомендації, пропозиції, внесені  постійною комісією подаються у раду. Для більш повного обліку і відображення думок депутатів з питання , що розглядається на сесії, для вироблення остаточного  тексту проекту рішення ради за пропозицією головуючого на сесії або депутатів при необхідності обирається редакційна комісія, яка доповідає про результати своєї роботи раді.

         15. Рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається.

         16. Для своїх виступів, оголошень, питань, заяв депутати і запрошені мають  використовувати трибуну сесії.

 

ВИДИ ГОЛОСУВАННЯ І ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

         1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення питання більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених цим регламентом.

         Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.  

         2. Рада приймає рішення відкритим, поіменним та таємним голосуванням. Таємне голосування в обов’язковому порядку проводиться у випадку обрання секретаря ради. Таємне голосування може бути проведено за рішенням сесії  на вимогу лише двадцяти відсотків від числа обраних депутатів, постійної комісії, голови ради.

         3. Процедура для прийняття рішення ради включає в себе доповідь, питання і відповіді на них, дебати, заключний виступ доповідача, формування рішення, яке виситься  на голосування, зауваження по процедурі  і формі голосування.

         5. При проведенні  відкритого голосування підрахування голосів доручається  лічильній групі депутатів, склад якої визначається сесією.

         6. Перед початком відкритого голосування  головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання, нагадує, якою більшістю голосів депутатів може бути прийняте рішення. Голосування проводиться шляхом підняття руки для голосування.

         7. Для проведення таємного голосування  і визначення результатів сесія обирає відкритим голосуванням лічильну комісію.

         Член лічильної комісії, чия кандидатура обговорюється, не бере участі в підрахунку голосів по даному питанню. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії. Час і місце голосування, порядок його проведення, форма бюлетенів встановлюється  лічильною комісією. Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної комісії у відповідності зі списками депутатів. Результати таємного голосування оформляються протоколом лічильної комісії, які підлягають затвердженню на сесії відкритим голосуванням.

         8. Поіменне голосування проводить головуючий на сесії  шляхом опитування кожного депутата. Для цього складається список депутатів, в якому вказується прізвище, ім’я, по – батькові. Проти кожного прізвища депутатів визначається місце для відмітки результатів голосування.  Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування. 

         9. В усіх випадках голосування депутат особисто зобов’язаний здійснити своє право на голосування. Депутати відсутні  під час голосування не мають права подати свій голос пізніше.

         10. Повторне голосування проводиться за рішенням сесії.

         11. Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиція обговорюється і виноситься на голосування окремо, якщо на цьому наполягає депутат.

         12. Після обговорення про голосування, слово для обговорення не надається, за винятком пропозиції про порядок проведення даного голосування.

 

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

         1. Депутат сільської ради має право звернутися із запитом до  голови ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих  або зареєстрованих на території сільської ради, а також до голови  виконкому з питань віднесених до відання ради. Запит оголошується та розглядається на пленарному засіданні ради. За результатами розгляду запиту сесія приймає рішення про підтримку або відмову у підтримці запиту.

         2. Орган або посадова особа, до яких надано запит зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит сесії ради. За результатами  розгляду запиту сільська рада приймає рішення.

 

ПРИЙНЯТТЯ І ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

         1. Даний регламент приймається, доповнюється і змінюється більшістю  від загального складу ради.

         2. Будь-яка зміна регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

         3. Зауваження по порушенню регламенту береться до відома головуючим  на засіданні невідкладно. Всі порушення регламенту  оголошуються на сесії з вказанням осіб, які допустили ці порушення.

         4. Неодноразове порушення  регламенту депутатом є підставою для позбавлення  його права на виступ по розгляду з того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючий або рада.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

         1. Майновий комплекс, необхідний для забезпечення діяльності ради, її органів, визначається радою зі складу сільської комунальної  власності за поданням голови ради.

         2. Фінансове забезпечення діяльності сільської ради  і її органів забезпечується за рахунок місцевого бюджету.

         3. Розпорядником відповідної частини  бюджету є голова ради.

 

 Сільський голова                                      Олена ПЕЛЕШОК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь