A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Зеленопідської сільської територіальної громади Херсонської області на 2022 рік

Дата: 20.09.2021 10:15
Кількість переглядів: 279

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО

          Наказом фінансового відділу

          Зеленопідської сільської             

          ради територіальної громади                

          Херсонської області

                                                                          

                                                                                   від ________ 2021 року № __               

 

Інструкція

з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету 

Зеленопідської сільської територіальної громади Херсонської області

на 2022 рік

 

І. Загальні положення

 

1.1. Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету  Зеленопідської сільської територіальної громади Херсонської області на 2022 рік                      (далі – Інструкція) розроблена відповідно до статі 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» від 17.07.2015 № 648 з урахуванням  положень Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» від ХХ08.09.2005 №  2866-IV і визначає механізм розрахунку показників проекту бюджету Зеленопідської сільської територіальної громади Херсонської області на плановий бюджетний період (далі - проект бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі - головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до фінансового відділу Зеленопідської сільської ради (далі - Фінвідділ) в паперовому та електронному вигляді з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи у термін до 01 листопада 2021 року за формами:

Бюджетний запит на 2022-2024 роки загальний, Форма 2022-1                     (далі – Форма-1) (додаток 1);

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2            (далі – Форма-2) (додаток 2);

Бюджетний запит на 2022-2024 роки додатковий, Форма-2022-3                (далі - Форма-3) (додаток 3).

1.3.     Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

1.4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях.

1.5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник  подає необхідну для здійснення Фінвідділом аналізу бюджетного запиту детальну інформацію (розшифровки видатків) за формами, які доводяться Фінвідділом до головних розпорядників інформаційним листом, а також інші підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, дані про контингенти у розрізі цільових груп жінок та чоловіків, регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, проектно-кошторисну документацію, результати аналізу ринкових пропозицій, перелік обладнання та інвентарю тощо).

1.6.     Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду бюджету Зеленопідської сільської територіальної громади Херсонської області                       (далі – бюджет громади) на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків та надання кредитів загального фонду бюджету громади на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники)) з урахуванням потреб та інтересів у розрізі жінок та чоловіків та/або  їх груп та інших показників, які щороку доводяться Фінвідділом до головних розпорядників.

1.7.     Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються Фінвідділом на основі:

- прогнозу економічного і соціального розвитку України на плановий бюджетний період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступні за плановим два бюджетні періоди;

- основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період;

- прогнозу Державного бюджету України на відповідні бюджетні періоди, схваленого Кабінетом Міністрів України та прогнозу бюджету Зеленопідської сільської територіальної громади.

1.8.     Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

- прогнозних обсягів доходів;

- розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

- розміру мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівників             І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – Єдина тарифна сітка) та оплати праці працівників органів виконавчої влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;

- прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

- необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

- необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

1.9.     Граничний обсяг та індикативні показники доводяться Фінвідділом до головного розпорядника загальними сумами за роками.

1.10.   Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням інтересів жінок та чоловіків та/або їх груп, пріоритетів соціально-економічного розвитку громади, визначені програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, планами своєї діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.11.   Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

1.12.   З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний рік:

- показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

- показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у  відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена - зазначаються окремим рядком.

1.13.   Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

- дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

- показники, затверджені розписом бюджету громади на поточний бюджетний період з урахуванням внесених змін, (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

- показники видатків та/або  надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, - для зазначення показників на плановий та наступні за плановим  два бюджетні періоди.

1.14.   Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до Фінвідділу бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету громади та прогнозу бюджету громади.

1.15.   У разі якщо головний розпорядник у межах доведених Фінвідділом граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду бюджету громади за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.

1.16.   Фінвідділ здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності мети діяльності головного розпорядника та пріоритетам державної, регіональної політики та політики громади, визначеним програмними документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї  Інструкції, а також на предмет включення до даних бюджетних запитів показників, які формуються з урахуванням потреб та інтересів жінок та чоловіків та/або їх груп за результатом гендерного аналізу відповідних бюджетних програм, реалізованих в періодах, які передують плановому.

Бюджетні запити складаються всіма головними розпорядниками і подаються до Фінвідділу до 01 листопада 2021 року.

 

1.17.   З метою уникнення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту бюджету громади та прогнозу бюджету громади Фінвідділ проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.

1.18.   На основі результатів аналізу начальник Фінвідділу відповідно до норм, передбачених частиною п’ятою статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту бюджету громади.

1.19.   Головні розпорядники забезпечують уточнення бюджетних запитів з урахуванням прийнятих Кабінетом Міністрів України рішень щодо доопрацювання проекту закону про Держаний бюджет України  та у триденний строк подають їх до Фінвідділу.

1.20. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, Фінвідділ може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

1.21. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватись заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

1.22. Під час підготовки бюджетного запиту головний розпорядник враховує гендерні аспекти відповідно до Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1.

 

ІІ. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

 

2.1.     Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

            - пріоритетності, який передбачає спрямування видатків за бюджетною програмою із врахуванням цілей та завдань, визначених програмними документами, та реальних можливостей бюджету;

           - спрямованості видатків на подолання гендерних розривів, задоволення потреб та врахування інтересів жінок та чоловіків та/або їх груп;

            - жорсткою економію бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

            - обґрунтованості витрат, який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.  

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність дітей, учнів, осіб з інвалідністю, пенсіонерів з розподілом за статтю, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг наданих послуг  (виробленої продукції) тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам Фінвідділом, решта – визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

Складання проекту бюджету на наступний бюджетний період здіснюється на підставі діючих положень бюджетно-податкового законодавства, а також з урахуванням показників Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, затвердженої постановою КМУ від 31.05.2021 № 548:

1) основні макропоказники розвитку України

Назва показника

2021

2022

2023

2024

Валовий внутрішній продукт до попереднього року, %

104,1

103,8

104,7

105,0

Індекс спожитих цін, %

108,9

106,2

105,3

105,0

Індекс цін виробника, %

117,0

107,8

106,2

105,7

2) прогнозний прожитковий мінімуму на 2022 – 2024 роки

грн

Прожитковий мінімум

2022

2023

2024

з січня

з липня

з грудня

з січня

з липня

з грудня

з січня

з липня

з грудня

на одну особу

2393

2508

2589

2589

2713

2778

2778

2911

2972

для дітей віком               до 6 років

2100

2201

2272

2272

2381

2438

2438

2555

2609

для дітей віком    від 6 до 18 років

2618

2744

2833

2833

2969

3040

3040

3186

3253

для працездатних осіб

2481

2600

2684

2684

2813

2880

2880

3018

3082

для осіб, які втратили працездатність

1934

2027

2093

2093

2193

2246

2246

2354

2403

3) мінімальна заробітна плата та соціальні стандарти

Дата

Мінімальна заробітна плата

Посадовий оклад працівника                І тарифного розряду                          Єдиної тарифної сітки

грн

темпи приросту, %

грн

темпи приросту, %

з 01 січня 2022 року

6500

 

2893

 

з 01 жовтня 2022 року

6700

3,1

2982

3,1

з 01 січня 2023 року

7176

7,1

3193

7,1

з 01 січня 2024 року

7665

6,8

3411

6,8

Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2022-2024 роках враховується фактичне споживання енергоносіїв в натуральних показниках 2021 року, згідно діючих цін та тарифів з застосуванням коефіцієнтів 1,07 у 2022 році, у 2023 – 1,06, у 2024 – 1,05.

            При складанні бюджетних запитів необхідно врахувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та закупівлю енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами.

2.2.     Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:

- нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

- зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

- норм і нормативів;

- періодичності виконання окремих функцій, а також окремих заходів,
що здійснюються в межах бюджетних програм;

- результатів оцінки ефективності бюджетних програм та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

- результатів гендерного аналізу бюджетних програм;

- необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому
та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

- цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

2.3.     Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

2.4.     Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів на відповідні бюджетні періоди.

 При визначенні обсягу видатків за бюджетними програмами, що забезпечують реалізацію інвестиційних проектів, ураховується необхідність першочергового забезпечення ресурсами інвестиційних проектів, реалізація яких розпочинається у поточному бюджетному періоді або розпочалася у минулих бюджетних періодах.

2.5.     Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

2.6. За результатами розрахунків сума видатків  та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

2.7.     Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

2.8.     Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та на наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

ІІІ. Порядок заповнення Форми -1

 

3.1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника та розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

3.2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності, стратегічні цілі головного розпорядника у сферах діяльності, на реалізацію державної політики у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника з врахуванням гендерних аспектів; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі сфери діяльності, у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

3.3. У пункті 1 зазначається найменування головного, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, код за ЄДРПОУ та код бюджету.

            3.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності та має формуватися з урахуванням таких критеріїв:

 • чітке формулювання та лаконічне викладення із використанням гендерно-чутливої лексики;
 • спрямованість на досягнення певного результату;
 •  охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника;
 •  орієнтація на потреби та інтереси жінок та чоловіків та/або їх груп;

           - чітке визначення цільової (цільових) групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою

          3.5. У пункті 3 наводяться цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник із використанням гендерно-чутливої лексики, та зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники їх досягнення.

Цілі визначаються головним розпорядником для кожної сфери діяльності відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку.

Цілі мають відповідати таким критеріям:

- зв’язок з метою діяльності головного розпорядника;

- оцінювання за допомогою показників результату діяльності головного розпорядника.

Для кожної цілі мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника (далі - показники результату).

Показники результату - це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником цілей, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан сфер його діяльності у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Показники результату мають:

- характеризувати прогрес у досягненні стратегічних цілей у середньостроковому періоді;

- забезпечувати можливість відстеження досягнення стратегічних цілей у динаміці та порівнянності показників результату за роками;

- перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку;

- враховувати гендерні аспекти (розподіл за статтю всіх категорій показників, що стосуються штатів та контингентів).

          3.6. У пункті 4 зазначається розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду бюджету громади за бюджетними програмами:

          графах 1-4 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

 • у графі 5 (звіт) - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

графі 6 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

графах 7-9 (проект, прогноз) - розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

- у графі 10 - номер цілі, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

             3.7. У пункті 5 зазначається розподіл граничного обсягу видатків та надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету громади за бюджетними програмами:

      -у графах 1-4 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

 • у графі 5 (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

графі 6 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

графах 7-9 (проект, прогноз) - розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

- у графі 10 - номер цілі, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

 

ІV. Порядок заповнення Форми – 2

 

4.1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

4.2. При заповненні Форми-2:

 • доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання;
 • повернення кредитів до спеціального фонду - за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220;
 • видатки - за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;
 • надання кредитів з бюджету - за кодами класифікації кредитування бюджету: 4110,4210.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

4.3. У пунктах 1-3 зазначаються найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, найменування відповідального виконавця бюджетної програми його код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету та код за ЄДРПОУ, коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код бюджету.

4.4. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави для реалізації бюджетної програми:

 • у підпункті 4.1- мета бюджетної програми та строки її реалізації;
 • у підпункті 4.2 - завдання бюджетної програми;
 • у підпункті 4.3 - нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Мета та завдання бюджетної програми визначаються відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014            № 836.

Мета бюджетної програми має містити чітке визначення групи жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою та відповідати цілі відповідної місцевої цільової програми.

Завдання бюджетної програми мають містити чітке визначення групи жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою та бути спрямованими на виконання мети бюджетної програми.

Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

            4.5. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку „Надходження із загального фонду бюджету” у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 та рядку „Надходження із загального фонду бюджету” у графах 3, 7 підпункту 5.2 автоматично проставляються показники, наведені у графах  5, 6, 7, 8, 9 пункту 4 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

При цьому граничний обсяг видатків загального фонду бюджету по рядку „УСЬОГО”у графі 14 (проект), не повинен перевищувати доведеного Фінвідділом граничного обсягу видатків загального фонду бюджету громади на плановий рік по головному розпоряднику в цілому. Збільшувати граничний обсяг видатків загального фонду на плановий рік не дозволяється.

У разі, якщо головний розпорядник зменшує порівняно з поточним роком обсяги видатків у зв'язку з перерозподілом з метою збільшення інших видатків, такі пропозиції повинні бути обґрунтовані в частині їх реалізації в обсягах, менших, ніж у поточному році, та по видатках, які пропонується збільшити, аналогічно.

При визначенні видатків загального фонду бюджету на плановий рік кожен головний розпорядник повинен оцінити необхідні і можливі бюджетні ресурси для їх продовження у наступних за плановим роках, очікуваний результат і вплив від виконання видатків у плановому році на обсяг відповідних видатків загального фонду бюджету в наступні періоди.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

 1. власні надходження бюджетних установ:
 • плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);
 • надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);
 • плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (код класифікації доходів бюджету 25010300);
 • надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  (код класифікації доходів бюджету 25010400);
 • благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);
 • надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (код класифікації доходів бюджету 25020200).

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при заповненні пункту 15. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

 1. інші доходи спеціального фонду попереднього та поточного бюджетних періодів і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

3) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «-» (у розрізі класифікації кредитування бюджету).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок „УСЬОГО”) розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень.

У графі 4 (звіт) підпункту 5.1 зазначаються надходження спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 8 (затверджено) підпункту 5.1 - надходження спеціального фонду на поточний бюджетний період.

У графі 12 (проект) підпункту 5.1 - надходження спеціального фонду на плановий бюджетний період.

У графах 4 та 8 (прогноз) підпункту 5.2 - надходження спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 5, 9, 13 підпункту 5.1 та графах 5, 9 підпункту 5.2 - показники бюджету розвитку відповідного бюджетного періоду.

В розшифровці видатків (додатку до бюджетного запиту) необхідно обов'язково викласти основні підходи до розрахунку прогнозу власних надходжень на плановий рік та наступні за плановим два роки (показників підпунктів 5.1 та 5.2), в тому числі навести показники обсягів надання тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість майна, що здається в оренду тощо) та розмір плати за послуги, відобразити дані щодо формування і використання коштів бюджетними установами.

Також потрібно навести основні показники, які характеризують обсяг видатків спеціального фонду бюджету на плановий рік та прогнозні показники на наступні за плановим два роки (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощопорівняно зі звітами за минулий рік та планом на поточний рік); описати загальні напрямки використання власних надходжень та інших надходжень до спеціального фонду у минулому та поточному роках.

4.6. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі кодів економічної класифікації видатків або кодів класифікації кредитування бюджету:

графі 3 підпункту 6.1 та графі 3 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

графі 4 підпункту 6.1 та графі 4 підпункту 6.2 (звіт)касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

графі 7 підпункту 6.1 та графі 7 підпункту 6.2 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

графі 8 підпункту 6.1 та графі 8 підпункту 6.2 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

графі 11 підпункту 6.1 та графі 11 підпункту 6.2 (проект) - видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

графі 12 підпункту 6.1 та графі 12 підпункту 6.2 (проект) - видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

 • у графах 3 і 7 підпункту 6.3 та у графах 3 і 7 підпункту 6.4 (прогноз) - видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;
 • у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та у графах 4 і 8 підпункту 6.4 (прогноз) - видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції.

Показники у рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 6.1 та рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку „Надходження із загального фонду бюджету” у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1  Форми-2.

Показники у рядку „УСЬОГО” у графах 3 і 7  підпункту 6.3 та рядку „УСЬОГО” у графах 3 і 7 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку „Надходження із загального фонду бюджету” у графах 3 і 7 підпункту 5.2 Форми-2.

4.7. У пункті 7 зазначаються витрати за напрямами використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

У підпункті 7.1:

 • у графі 3 (звіт) - касові видатки загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
 • у графі 4 (звіт) - касові видатки спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
 • у графі 5 (звіт) - касові видатки за рахунок бюджету розвитку відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
 • у графі 7 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період;

графі 8 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 • у графі 9 (затверджено) виділяються бюджетні асигнування за рахунок бюджету розвитку, затверджені розписом на поточний бюджетний період;
 • у графі 11 (проект) - видатки за напрямами використання загального фонду на плановий бюджетний період;
 • у графі 12 (проект) - видатки за напрямами використання спеціального фонду на плановий бюджетний період;
 • у графі 13 (проект) - видатки за напрямами використання за рахунок бюджету розвитку на плановий бюджетний період.

Показники у рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 7.1 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку „Надходження із загального фонду бюджету” у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 6.1 пункту 6 Форми-2.

У підпункті 7.2 зазначаються видатки за напрямами використання у наступних за плановим двох бюджетних періодах:

 • у графах 3, 7 (прогноз) зазначаються видатки за напрямами використання загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 • у графах 4, 8 (прогноз) - видатки за напрямами використання спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 • у графах 5, 9 (прогноз) - видатки за напрямами використання за рахунок бюджету розвитку на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники у рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7 підпункту 7.2 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку „Надходження із загального фонду бюджету” у графах 3, 7 підпункту 5.2 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7 підпункту 6.3 пункту 6 Форми-2.

Напрями використання бюджетних коштів визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” з врахуванням гендерних аспектів.

При визначені напрямів використання бюджетних коштів та розподілі видатків за кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно враховувати, що економічна класифікація видатків бюджету впорядковує витрати за економічними характеристиками операцій, а напрями використання бюджетних коштів передбачають конкретні дії (заходи), спрямовані на досягнення певного результату, і можуть містити декілька таких операцій.

З метою забезпечення порівнянності показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди із показниками поточного бюджетного періоду у пункті 7 Форми-2 перелік напрямів використання бюджетних коштів визначається відповідно до переліку, що використовувався головним розпорядником при підготовці бюджетних запитів на плановий бюджетний період.

Для нових бюджетних програм напрями використання бюджетних коштів визначаються головним розпорядником самостійно.

Напрями використання бюджетних коштів за спеціальним фондом повинні узгоджуватися з напрямами використання бюджетних коштів за загальним фондом.

4.8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники результату діяльності головного розпорядникаце кількісні та якісні показники, які характеризують рівень виконання головним розпорядником його завдань, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан сфер його діяльності у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах (даліпоказники результату).

Показники результату мають характеризувати прогрес, у виконанні завдань; забезпечувати можливість відстеження виконання завдань у динаміці та порівнянності показників результату; перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку; враховувати гендерні аспекти та висвітлювати цілеспрямованість бюджетної програми на забезпечення гендерної рівності.

Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 р. № 1536.

Результативні показники поділяються на такі групи: показники затрат, показники продукту, показники ефективності та показники якості.

Показники затрат визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми, характеризують структуру витрат бюджетної програми та можуть включати штатну чисельність працівників бюджетної установи з застосуванням гендерного поділу, у тому числі залучених до надання публічних послуг, кількість осіб, які мають право на отримання публічних послуг, розміри виплат, встановлені нормативно-правовими актами, кількість обладнання, площу будівель тощо, які потребують обслуговування (ремонту, реконструкції, реставрації), загальний обсяг робіт, які необхідно виконати у поточному та наступних роках (загальна потреба), загальну вартість інвестиційних проектів (проектів будівництва).

Показники продукту характеризують результати діяльності головного розпорядника за відповідний бюджетний період у межах бюджетної програми, можуть відображати обсяг виробленої продукції, наданих публічних послуг чи виконаних робіт, кількість осіб, яким надано публічні послуги, з застосуванням гендерного поділу.

Показники ефективності характеризують економність при витрачанні бюджетних коштів, співвідношення між одержаним продуктом і витраченим ресурсом та визначаються як витрати ресурсів на одиницю показника продукту, відношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до витраченого обсягу ресурсу.

Показники якості характеризують динаміку досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, відповідність створеного продукту установленим стандартам (нормативам), рівень реалізації інвестиційних проектів (за весь період з початку реалізації цих проектів), виконання робіт, ступінь готовності об’єктів будівництва, якість створеного продукту; рівень задоволення користувачів публічних послуг відповідно до їх призначення, рівень забезпечення публічними послугами осіб, які мають на них право, з застосуванням гендерного поділу; висвітлюють послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій в економіці (відповідній сфері діяльності), користь для суспільства від реалізації бюджетної програми, у тому числі з точки зору забезпечення гендерної рівності. Показники, що характеризують рівень освоєння бюджетних коштів, недоцільно включати до складу показників якості.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів, узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі-1.

У графі „Джерело інформації” підпунктів 8.1 та 8.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

4.9. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, елементами якої є:

- обов’язкові виплати, що включають: основну заробітну плату, обов’язкові надбавки і доплати, згідно з законодавством, у тому числі: тарифні ставки (оклади), надбавки за ранги, надбавки за вислугу років, підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати), надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці, доплати за шкідливі умови праці, інші доплати та надбавки, які мають необов’язковий характер, у тому числі доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі,  доплати за ненормований робочий день або за роботу у нічний час;

- премії: всі види преміальних виплат, щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків;

- матеріальна допомога, що включає всі види матеріальних допомог, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, на соціально-побутові потреби.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

4.10. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

- у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

- у графах 4, 6, 8, 10 - кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді - станом на 1 липня поточного бюджетного періоду;

- у графах 11-16 - чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з дотриманням вимог щодо чіткого визначення кількості жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу фактично зайнятих штатних одиниць .

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники та працівниці, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників та працівниць проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

           4.11. У пункті 11 наводиться перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми у плановому (підпункт 11.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 11.2):

 • у графі 2 підпунктів 11.1 та 11.2 зазначається назва місцевої/регіональної програми;

графі 3 підпунктів 11.1 та 11.2 - нормативно-правовий акт, яким затверджена програма.

Показники у графах 4, 5, 7, 8, 10 та 11 підпункту 11.1 та у графах 4, 5, 7 та 8 підпункту 11.2 у рядку „УСЬОГО” не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 7, 8, 11 і 12 підпункту 6.1 або у графах 3, 4, 7, 8, 11 і 12 підпункту 6.2 та у графах 3, 4, 7 та 8 підпункту 6.3 або у графах 3, 4, 7 і 8 підпункту 6.4.

           4.12. У пункті 12 наводяться об’єкти, які виконуються у межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку:

- найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації;

- строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення);

- загальна вартість об’єкта;

- фінансування кожного об’єкту до кінця його реалізації в розрізі років із зазначенням рівню будівельної готовності на кінець бюджетного періоду.

          4.13. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (інформації, наведеної у пунктах 8-11).

Приведені головними розпорядниками у пункті 13 обґрунтування використовуються при підготовці проекту бюджету Зеленопідської сільської територіальної громади та пояснювальної записки до проекту рішення про бюджет громади.

          4.14. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому та поточному бюджетних періодах і пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду.

Підпункт 14.1 заповнюється наступним чином:

- у графі 3 наводяться бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

- у графі 4- касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 підпункту 6.1 або у графі 3 підпункту 6.2;

- у графах 5 та 6 - кредиторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графі 7 - зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;

- у графах 8 та 9 - кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

- у графі 10 - бюджетні зобов’язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).

Графи 3, 4, 8 підпункту 14.2 мають відповідати:

- графа 3 - графі 7 підпункту 6.1 (затверджені бюджетні призначення загального фонду на поточний бюджетний період);

- графа 4 - графі 6 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

- графа 8 - графі 11 підпункту 6.1 (видатки бюджету на плановий бюджетний період).

У графах 5, 6, 10, 11 підпункту 14.2 проставляється сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

У графах 7 і 12 підпункту 14.2 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період, що сформовані з урахуванням потреб та інтересів жінок та чоловіків та/або їх груп, які мешкають у громаді.

У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

- у графі 3 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

- у графі 4 - касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графах 5 і 6 - дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графі 7 - очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;

- у графах 8 і 9 - причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 14.4 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов'язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов'язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

4.15. У пункті 15 наводяться:

 • основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
 • основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету;
 • нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;
 • пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;
 • аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді, сформовані з урахуванням потреб та інтересів жінок та чоловіків та/або їх груп, які мешкають у громаді;
 • показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо,порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період), з дотриманням вимог щодо чіткого визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу фактично зайнятих штатних одиниць та контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою.

             4.16. Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836.

 

V. Порядок заповнення Форми-3

 

5.1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються Фінвідділом в межах балансу бюджету.

Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв’язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

5.2. У пунктах 1-3 зазначаються найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, найменування відповідального виконавця бюджетної програми його код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету та код за ЄДРПОУ, коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код бюджету.

5.3. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Підпункти 4.1 та 4.2 заповнюються за кожною бюджетною програмою.

У першій таблиці підпункту 4.1 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графі 7 першої таблиці підпункту 4.1 наводяться обґрунтування необхідності додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми з врахуванням гендерних аспектів (показників продукту та ефективності), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.1 пункту 8 Форми-2.

У графі 5 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах фактичного обсягу.

У графі 6 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються зміни зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 4.2 зазначаються додаткові видатки на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 4.2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 4.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 2, 3, 4, другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники з врахуванням гендерних аспектів (показників продукту та ефективності), що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.2 пункту 8 Форми-2.

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються зміни зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.

В останньому рядку „УСЬОГО” підпунктів 4.1 та 4.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за бюджетною програмою.

 

 

 

Начальник  фінансового відділу                                                          Наталія РАДИКОП               

                                                               

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
17 липня 2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 20___-20___ РОКИ загальний (Форма 20___-1)

1.

______________________________
(найменування головного
розпорядника коштів
місцевого бюджету)

_____________
(код Типової
відомчої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

____________
(код за ЄДРПОУ)

________________
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату

Одиниця виміру

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

Ціль державної політики 1

             
             

Ціль державної політики 2

             
             

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   
                   
 

УСЬОГО

               

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   
                   
 

УСЬОГО

               

 

Керівник установи

___________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

Керівник
фінансової служби


___________
(підпис)


________________________
(ініціали та прізвище)

                     

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 20___–20___ РОКИ індивідуальний
(Форма 20___-2)

1.

_____________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_______________________________

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

__________________

(код за ЄДРПОУ)

2.

________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

_______________________________

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

__________________

(код за ЄДРПОУ)

3.

______________

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

______________

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

___________________________

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

______________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

______________

(код бюджету)

           

4. Мета та завдання бюджетної програми на 20___-20___ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20___-20___ роках:

(грн)

Код

Найменування

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

Власні надходження бюджетних установ

(розписати за видами надходжень)

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20___-20___ роках:

(грн)

Код

Найменування

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

(розписати за видами надходжень)

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Інші надходження
спеціального фонду

(розписати за видами надходжень)

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету

x

 

 

 

x

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Економічної класифікації
видатків бюджету

Найменування

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Економічної класифікації видатків бюджету

Найменування

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) результативні показники бюджетної програми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також
у спеціальному фонді

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п

Категорії
працівників

20___ рік (звіт)

20___ рік (план)

20___ рік

20___ рік

20___ рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них: штатні одиниці
за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

x

x

 

 

x

x

 

 

x

 

x

 

x

 

 

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Коли та яким документом затверджена

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(10 + 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Коли та яким документом затверджена

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20___–20___ роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта
(рік початку
і завершення)

Загальна вартість об’єкта

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20___ році, очікувані результати у 20___ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20___–20___ роки.

14. Бюджетні зобов’язання у 20___–20___ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20___ році:

(грн)

Код
Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов’язання (4 + 6)

загального фонду

спеціального
фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Економічної класифікації видатків
бюджету/
код
Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20___ рік

20___ рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду

планується погасити кредиторську заборгованість
за рахунок коштів

очікуваний
обсяг взяття поточних зобов’язань (3 – 5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
(4 – 5 – 6)

планується погасити кредиторську заборгованість
за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8 – 10)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО