Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в Зеленопідській сільській раді від 30.04.2021 р. № 52

Дата: 13.05.2021 09:32
Кількість переглядів: 230

 

Фото без опису

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             рішенням виконавчого

                                                                             комітету Зеленопідської

                                                                             сільської ради

                                                                             від 30.04.2021 року №52

 

Бюджетний регламент

 проходження бюджетного процесу 

в Зеленопідській сільській раді

територіальної громади Херсонської області

 

I. Загальні положення

 

 1. Цей Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу (далі – Бюджетний регламент) визначає організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання прогнозу, проєкту, розгляду, затвердження, виконання та звітування про виконання бюджету Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області (далі – бюджет громади)

2. Бюджетний регламент розроблений з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі - БКУ), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів», наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

 3. Затвердження та скасування Бюджетного регламенту здійснюється рішенням  виконкому Зеленопідської сільської ради.

 4. У цьому Бюджетному регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в БКУ та інших нормативно-правових актах.

 

II. Складання прогнозу місцевого бюджету

 

1. Фінансовий відділ Зеленопідської сільської ради (далі – Фінансовий відділ) щороку спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України, основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади, та з урахуванням Бюджетної декларації складає прогноз бюджету громади - документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники бюджету громади на середньостроковий період (на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди) і є основою для складання проєкту бюджету.

2. Прогноз бюджету складається з дотриманням норм статті 751 БКУ.

3. Показники прогнозу бюджету громади формуються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

При цьому показники прогнозу бюджету громади можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про бюджет громади, від аналогічних показників, визначених у прогнозі бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень сільської ради, виконавчого комітету сільської ради, що впливають на показники бюджету громади у середньостроковому періоді.

4. Прогноз бюджету громади повинен містити:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Зеленопідської сільської територіальної громади;

2) загальні показники доходів і фінансування бюджету громади, повернення кредитів до бюджету, загальні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів бюджету громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) бюджету громади, показники за основними джерелами фінансування бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу, гарантованого боргу і надання місцевих гарантій;

5) граничні показники видатків бюджету громади та надання кредитів з  бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів, визначені в межах загальних граничних показників видатків бюджету громади та надання кредитів з бюджету;

7) інші показники і положення, необхідні для складання проєкту рішення про бюджет громади.

5. Складання прогнозу бюджету громади передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 1 до цього Бюджетного регламенту.

В разі необхідності Фінансовий відділ може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.

ІІІ. Складання проєкту місцевого бюджету, розгляд проєкту рішення про бюджет сільською радою

 

  1. Для складання, розгляду та затвердження проєкту бюджету необхідно здійснити такі заходи:

1) уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення);

2) надання інформації щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів;

3) доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України;

4) доведення до головних розпорядників бюджетних коштів прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; 

5) доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: 

- інструкції з підготовки бюджетних запитів; 

- граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; 

- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів;

6) організація роботи з розробки бюджетних запитів;

7) подання бюджетних запитів Фінансовому відділу;

8) здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету громади;

9) вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проєкту місцевого бюджету;

10) підготовка проєкту бюджету громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Міністерства фінансів України, і матеріалів, передбачених статтею 76 БКУ, та його подання виконавчому комітету сільської ради;

11) схвалення проєкту рішення сільської ради про бюджет громади;

 12) направлення схваленого проєкту рішення про бюджет громади до сільської ради;

 13) розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб;

 14) оприлюднення проєкту рішення про місцевий бюджет, схваленого виконавчим комітетом сільської ради;

 15) супровід розгляду проєкту рішення про бюджет у Зеленопідськії сільській раді;

16) оприлюднення рішення про місцевий бюджет на плановий рік.

  1. Проєкт рішенням про бюджет громади має містити:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування бюджету громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету громади в наступному бюджетному періоді, місцевого боргу і гарантованого територіальною громадою боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень Бюджетного Кодексу України;

3) доходи бюджету громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) фінансування бюджету громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення по головним розпорядникам коштів бюджету громади за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

7) розмір оборотного залишку коштів бюджету громади;

8) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.

3. Перелік захищених видатків бюджету громади визначається у відповідності до норм БКУ.

4. У проєкті рішенні про бюджет громади видатки та кредитування за головними розпорядниками бюджетних коштів деталізуються за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету, за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та окремими категоріями економічної класифікації видатків і класифікації кредитування бюджету.

5. Проєкт рішення про бюджет громади перед його розглядом на сесії сільської ради схвалюється виконавчим комітетом сільської ради. Разом з ним подаються:

1) пояснювальна записка до проєкту рішення, яка має містити:

- інформацію про соціально-економічний стан громади і прогноз розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проєкту бюджету;

- оцінку доходів бюджету громади з урахуванням втрат доходів внаслідок наданих податкових пільг;

- пояснення до основних положень проєкту рішення про бюджет громади, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

- обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проєктів;

- інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) показники витрат бюджету громади, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проєктів триває більше одного бюджетного періоду;

3) перелік інвестиційних проєктів на середньостроковий період;

4) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу;

5) інформація про хід виконання бюджету громади у поточному бюджетному періоді;

6) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проєкту бюджету громади (подаються постійній комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку сільської ради);

6. Складання проєкту бюджету громади передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 2 до цього Бюджетного регламенту.

7. В разі необхідності Фінансовий відділ може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.

8. Відповідно до положень БКУ місцеві бюджети затверджуються до       25 грудня року, що передує плановому.

 

IV. Організація виконання місцевого бюджету

 

  1. Для організації виконання місцевого бюджету необхідно здійснити такі заходи:

1) погодження мережі розпорядника коштів місцевого бюджету (реєстру змін до мережі);

2) приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до Закону України «Про державний бюджет» (якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про державний бюджет);

3) затвердження та направлення до органу Державної казначейської служби України тимчасового розпису бюджету (до затвердження розпису бюджету). Доведення до головних розпорядників витягів із тимчасового розпису;

4) доведення до головних розпорядників лімітних довідок про бюджетні асигнування;

5) подання Фінансовому відділу уточнених проєктів зведених кошторисів та інших бюджетних документів, передбачених пунктом 30 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228;

6) затвердження розпису бюджету. Подання розпису до органу Державної казначейської служби України;

7) доведення до головних розпорядників коштів витягів із розпису бюджету;

8) затвердження за погодженням з Фінансовим відділом паспортів бюджетних програм;

9) зведення планових показників місцевих бюджетів у грошовому виразі та планів по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ;

10) подання Фінансовому відділу узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм;

11) перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету громади;

12) внесення змін до рішення сільської ради про бюджет громади (з урахуванням вимог  статті 78 БКУ);

13) внесення змін до розпису бюджету громади;

14) подання квартальних звітів про виконання місцевого бюджету на розгляд Зеленопідської сільської ради;

15) оприлюднення інформації, визначеної статтею 28 БКУ, з додержанням вимог законів України  «Про доступ до публічної інформації» та  «Про відкритість використання публічних коштів», зокрема:

- рішення сільської ради про внесення змін до рішення про бюджет громади; 

- інформації про виконання бюджету громади.

2. Виконання бюджету громади передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 3 до Бюджетного регламенту.

 

V. Внесення змін до рішення про бюджет

 

1. Протягом бюджетного року до рішення про бюджет громади можуть вноситися зміни з урахуванням вимог статей 78 та 23 Кодексу.

2.  Зміни до рішення про бюджет можуть вноситися рішеннями про внесення змін до рішення про  бюджет.

Рішенням про бюджет може бути надано дозвіл Фінансовому відділу впродовж бюджетного року в процесі виконання бюджету громади здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням сільської ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

 

 

 

3. Зміни до рішення про бюджет громади можуть вноситись у разі:

- необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

- перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету громади. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків Фінансового відділу за умови перевищення доходів загального фонду бюджету громади (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету громади на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду  бюджету громади визнається на підставі офіційного висновку Фінансового відділу за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду бюджету, врахованих у розписі бюджету громади на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;

3) розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету громади;

4) перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

5) внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

6) внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

7) в інших випадках, передбачених БКУ.

4. Можуть вноситись зміни до бюджету розпорядженням сільського голови за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з обов’язковим наступним затвердженням на чергових сесіях сільської ради, у випадках необхідності здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій і дотацій одержаних з державного, обласного та інших місцевих бюджетів;

5. Рішення про внесення змін до бюджету громади ухвалюється Зеленопідською сільською радою.

Проєкти таких рішень готує Фінансовий відділ, розглядається постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради.

6. Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

2) видатки, пов'язані із функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

7. Рішення сільської ради про внесення змін до бюджету оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

 

VІ. Підготовка та розгляд звіту

про виконання бюджету громади

 

1. Звітність про виконання бюджету громади визначається відповідно до вимог, встановлених статтею 80 БКУ.

2. Зведення та складання звітності про виконання бюджету громади здійснюється територіальним органом Державної казначейської служби України за формами, визначеними наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2018 №12 «Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів». Подається звітність Фінансовому відділу.

3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету,   подають Фінансовому відділу звіти, передбачені частиною третьою                 статті 59 та частиною третьою статті 60 БКУ.

4. Для організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету виконавчий комітет Зеленопідської сільської ради затверджує План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання  бюджету сільської територіальної громади (додаток 4).

5. Учасники бюджетного процесу, розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання звітності про виконання бюджету громади. Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів регламентується наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування».

6. Квартальний та річний звіти про виконання бюджету громади подаються до Зеленопідської сільської ради у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка річного звіту здійснюється постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, після чого Зеленопідська сільська рада затверджує річний звіт про виконання бюджету громади або приймає інше рішення з цього приводу.

7. Фінансовий відділ забезпечує оприлюднення та публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм відповідно до норм статті 28 БКУ та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

 

Секретар виконкому                                   Маргарита КОВАЛЕНКО

                                                                          

 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора