Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

затвердження Програми національно- патріотичного виховання дітей та молоді Зеленопідсської сільської ради на 2021-2023 рік

Дата: 12.05.2021 16:02
Кількість переглядів: 242

 

 

                                                 ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розробки Програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленопідської сільської ради

2.

Розробник Програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленопідської сільської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

4.

Учасники Програми

Заклади освіти, бібліотеки, спортивні комплекси та заклади культури клубного типу

5.

Термін реалізації Програми

2021-2023 роки

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,  

    Всього                         

    у тому числі:                                          

 

 

654,0 тис. грн

  Коштів місцевого бюджету

 

654,0 тис. грн

 

І. Загальні положення

  Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області на 2021 – 2023 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування», Указу Президента України від 18 травня 2019 року   №286/2019 «Про Стратегію  національно-патріотичного виховання  дітей та молоді  на 2020 – 2025 роки», наказу  Міністерства освіти  і науки  України «Про затвердження Концепції   національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Актуальність національно-патріотичного виховання громадян, особливо дітей та молоді, зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають   вдосконалення системи національно-патріотичного виховання.

Сучасний підхід до організації національно-патріотичного виховання вимагає відмови від традиційних одноразових заходів, виховний ефект яких здебільшого полягає в отриманні певної інформації та залученні учнів до корисної діяльності. Це має бути комплексна, системна робота, організована педагогом на базі всіх можливостей етнопедагогіки, сучасних досягнень педагогічної науки, природного середовища та соціального оточення, із залученням всіх суб`єктів виховного процесу – батьків, школи, громадськості, державних та виконавчих органів.

         Прийняття Програми обумовлено необхідністю створення в громаді ефективної системи виховної роботи щодо формування у дітей та молоді патріотичних почуттів, активної життєвої позиції, формування особистісних рис громадянина своєї країни, реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на всебічну підготовку молоді до служби в Збройних Силах України, набуття практичних навичок та якостей, необхідних майбутньому воїну, які б сприяли швидкій їх адаптації в умовах військового колективу.

Програма визначає головну мету, завдання, напрямки та основну концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання.

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти.

 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України засвідчив, що національно-патріотичному вихованню дітей та молоді не приділялось достатньої уваги.

У зв’язку з цим актуалізувалася низка таких проблем:

 • відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;
 • брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно-патріотичного виховання;
 • недостатні зусилля держави у сфері політики єднання суспільства, формування активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості громадян України, особливо дітей і молоді;
 • брак духовності і моральності у суспільстві;
 • наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтирах груп суспільства, населення певних територій держави, окремих громадян;
 • відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;
 • перетворення інформаційного простору на поле маніпуляцій суспільною свідомістю, продукування ціннісної дезорієнтації;
 • недостатня нормативно-правова урегульованість сфери національно-патріотичного виховання.

 

ІІІ.  Визначення мети Програми

Метою Програми є:

 1. Забезпечення якісно нового рівня національно-патріотичного виховання дітей та молоді у закладах освіти громади;
 2. Формування у дітей та молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України;
 3. Вдосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової справи на основі народної педагогіки.
 4. Вшанування героїв Небесної Сотні, українських воїнів - учасників антитерористичної операції на Сході України, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності та збереження цілісності України.
 5. Виховання дітей та молоді на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу.

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми.

Для досягнення мети Програми з використанням сучасних підходів до визначення пріоритетності у розв’язанні існуючих проблем передбачено напрями діяльності та заходи (вказані в додатку).

Для досягнення мети Програми необхідним є виконання ряду першочергових завдань, а саме:

1) налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці як відповідних місцевих структур, так і, безумовно, інститутів громадянського суспільства та ініціативних груп;

2) створення належного методологічного підґрунтя для якісного розвитку, удосконалення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді в громаді;

3) застосування принципу делегування повноважень та управлінських рішень від органів влади до інститутів громадянського суспільства;

4) підтримка та популяризація регіональних інноваційних підходів, практик та дієвих форм роботи з дітьми та молоддю у сфері громадянсько-патріотичного, військово-патріотичного, духовно-морального виховання молоді;

5) підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національно-патріотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами національно-патріотичного виховання;

6) профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед молоді шляхом залучення молоді до участі у заходах із національно-патріотичного виховання;

7) розвиток міжрегіональної та міжнародної співпраці з державами Європейського Союзу та іншими розвинутими державами, які успішно впроваджують заходи у сфері національно-патріотичного виховання;

8) створення системи ефективного моніторингу у сфері національно-патріотичного виховання молоді.

 1. Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів місцевого бюджету, залучення позабюджетних та інших, не заборонених законодавством (додаток 1).
 2. Програму передбачається реалізувати протягом 2021-2023 років.

 

 

 

V. Перелік завдань програми та результативні показники

 1. Основними пріоритетними завданнями Програми є:  

1) національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання дітей та молоді;

2) наукове та навчально-методичне забезпечення національно-патріотичного та військово-патріотично виховання дітей та молоді;

3) матеріально-технічне забезпечення заходів національно-патріотичного виховання;

4) формування ціннісних орієнтацій, духовно-моральне виховання;

5) інформаційне забезпечення та моніторинг національно-патріотичного виховання;

 1. Показники продукту Програми визначені у додатку 2.
 2. Виконання Програми дасть можливість:

1) охопити щороку понад 800 осіб з числа учнівської молоді та учнів молодшої школи заходами національно-патріотичного виховання різного формату;

2) урізноманітнити та запровадити нові форми та формати роботи з молоддю у напрямку національно-патріотичного виховання;

3) підтримати та розширити існуючу мережу установ та організацій, що провадять свою діяльність у напрямку національно-патріотичного виховання;

4) здійснити аналіз духовних орієнтирів молоді, рівня їх знань щодо мілітарної культури, ставлення до військово-патріотичного виховання тощо;

5) збільшити кількість дітей та молоді громади  для участі у заходах національно-патріотичного виховання організованих центральними органами виконавчої влади та сприяти передовому обміну досвіду у зазначеній сфері;

6) підвищити рівень активності молоді населених пунктах громади, підвищивши рівень зацікавленості та участі органів влади у реалізації напрямку національно-патріотичного виховання;

7) підвищити рівень матеріально-технічного забезпечення закладів освіти громади у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

8) підвищити престиж військової служби у лавах українського війська та правоохоронних органах серед дітей та молоді;

9) підвищити рівень знань, умінь та навичок дітей та молоді з основ військової справи, тактичної медицини.

VІ. Очікувані результати

      Виконання Програми дозволить сформувати у дитячому та молодіжному середовищі високу громадянську свідомість на засадах українських національно-історичних традицій, повагу до історії, культури й традицій України; сприятиме героїзації осіб, які віддали життя за Україну, підтримці та успішній соціальній реабілітації учасників антитерористичної операції на сході України, що сприятиме ефективному вирішенню завдань, які стоять перед суспільством і державою.

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

         Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленопідської сільської ради. Відповідальний виконавець програми раз на рік до 1 лютого наступного за звітним періодом готує та подає сільському голові інформацію про стан виконання програми.

 Сільський голова                                               Олена ПЕЛЕШОК

                                                                  

 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора