A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

Про затвердження Порядку

Дата: 16.11.2020 16:11
Кількість переглядів: 152

Додаток 3

до розпорядження  

сільського голови від

16.11.2020 р. № 139

 

 

Загальні положення

 

         1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

         2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

         3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування  розпорядженням сільського голови, який здійснює призначення на посаду посадової особи, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

         4. Очолює конкурсну комісію секретар ради. До складу конкурсної комісії входять працівники апарату сільської ради.

         5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в апараті управління сільської ради, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

                                                 Умови проведення конкурсу

 

         6. Рішення про проведення конкурсу приймається сільським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

         7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

-  в інших випадках, установлених законами.

         8. Особи, які подали необхідні документи до сільської ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).

         9. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення сільської ради про проведення конкурсу   розміщена на офіційному веб – сайті Зеленопідської сільської ради;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.                                         

                                               Оголошення про конкурс

 

         10. Сільська рада  зобов'язана  розмістити оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб – сайті Зеленопідської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу.

         11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2)    назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3)     основні вимоги до кандидатів, визначені органом місцевого самоврядування згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад органів місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

         В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить діючому законодавству.

         12. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку в межах одного органу місцевого самоврядування конкурс не оголошується.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 

 

 

         13. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії сільської ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби згідно додатку до цього порядку ;

-  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

-  копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-  декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;

-   копію документа, який посвідчує особу;

-   копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

         Особи, які працюють у сільській раді, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

         Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

         14. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

         15. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

         16. Кадрова служба сілської ради  перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на  службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи органу місцевого самоврядування.

         17. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

         Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

         18. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

                                    Проведення іспиту та відбір кандидатів

         19. Іспит проводиться конкурсною комісією сільської ради, в якій  оголошено конкурс, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

         20. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

         21. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про  службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про  запобігання  корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного  органу місцевого самоврядування та структурного підрозділу.

         22. Порядок проведення іспиту в сільській раді та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень цього  органу та його структурних підрозділів затверджується сільським головою, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування .

         23. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

         24. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

         25. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в цьому  органі місцевого самоврядування і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

         Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

         26. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.

         27. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

         28. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

         У рішенні комісії, що подається сільському голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

         29. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається сільському голові  не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

         30. Конкурсна комісія  повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

          Якщо посада, на заміщення якої проводиться конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»  та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

         31. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає сільський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

         Якщо посада посадової особи місцевого самоврядування передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

         32. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене сільському голові  протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

         34. Рішення сільського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

 

 

Секретар ради                                                     Тетяна ІВАНЮК

 

 


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь