A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

ПЛАН евакуації населення у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на території Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області

Дата: 22.02.2022 10:02
Кількість переглядів: 879

 

1. Пояснювальна записка до плану евакуації населення  Зеленопідської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій

З метою здійснення організованого вивезення (виведення) населення із зон можливого впливу наслідків надзвичайної ситуації або надзвичайної ситуації і розміщення його поза зонами дії вражаючих факторів джерел надзвичайної ситуації у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров’ю населення, а також заходів з евакуації матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення, відповідно до статті 33 Кодексу цивільного захисту України, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування» розроблено План евакуації населення Зеленопідської територіальної громади у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Залежно від обстановки, що склалася під час надзвичайної ситуації, проводиться загальна або часткова евакуація тимчасового або безповоротного характеру.

Обов’язковій евакуації підлягає населення у разі виникнення загрози аварії з викидом радіоактивних і небезпечних хімічних речовин, катастрофічного затоплення місцевості та землетрусів, масових лісових і торф’яних пожеж, зсувів, інших геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, збройних конфліктів.

Загальна евакуація населення проводиться із зон радіоактивного та хімічного забруднення, катастрофічного затоплення населених пунктів у разі руйнування гідротехнічних (гідрозахисних) споруд, хвиля прориву яких може досягнути зазначених населених пунктів менше ніж за чотири години.

Часткова евакуація населення проводиться на підставі рішення сільської ради або посадової особи, яка має повноваження щодо прийняття такого рішення.

Для проведення загальної евакуації населення залучаються наявні транспортні засоби відповідної адміністративної території, а в разі виникнення безпосередньої загрози життю або здоров’ю населення - додатково транспортні засоби суб’єктів господарювання та громадян.

Часткова евакуація населення проводиться з використанням транспортних засобів, що експлуатуються згідно з графіком роботи.

Залучення додаткових транспортних засобів під час проведення часткової евакуації населення здійснюється за рішенням сільської ради або посадової особи, яка має повноваження щодо прийняття такого рішення.

Суб’єктові господарювання або громадянину, транспортні засоби яких залучалися для здійснення заходів з евакуації населення, компенсується вартість наданих послуг і розмір фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з місцевого бюджету на ліквідацію загрози виникнення надзвичайної ситуації або наслідків надзвичайної ситуації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Працівник суб’єкта господарювання, власник, користувач, водій транспортного засобу, які відмовилися від надання послуг з перевезення населення, яке підлягає евакуації, несуть відповідальність відповідно до закону.

Евакуація матеріальних і культурних цінностей проводиться у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть заподіяти їм шкоду, за наявності часу на її проведення, що визначається на підставі інформації суб’єктів моніторингу, спостереження, лабораторного контролю та прогнозування надзвичайних ситуацій.

Обсяги та черговість проведення евакуації матеріальних і культурних цінностей, їх детальний перелік визначаються органами місцевої влади, суб’єктами господарювання, громадськими об’єднаннями та/або громадянами, в управлінні, віданні або власності яких перебувають зазначені цінності, та враховуються під час планування заходів з евакуації.

Приймання, перевезення, розміщення, облік та зберігання евакуйованих матеріальних і культурних цінностей здійснюється органом, відповідальним за організацію проведення евакуації, у визначеному законодавством порядку.

Рішення про проведення евакуації приймають на:

державному рівні – Кабінет Міністрів України;

регіональному рівні – Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації;

місцевому рівні – районні, відповідні органи місцевого самоврядування;

рівні конкретного суб’єкта господарювання – його керівник.

 

2. Загальна частина

Кількість населення, що вивозиться автомобільним транспортом коригується комісією з питань евакуації в залежності від кількості наявного транспорту, стану дорожньої мережі, її пропускної спроможності, надзвичайної ситуації, яка потребує вивезення населення, та інших місцевих умов.

В першу чергу вивозяться транспортом населення, яке не може пересуватися пішим порядком (вагітні жінки, жінки з дітьми до 14 років, хворі, які перебувають на амбулаторному лікуванні, чоловіки старше 65 років і жінки старші 60 років).

Решта населення починає рух в пішому порядку формованими колонами в напрямку проміжного пункту евакуації або пункту розміщення населення по запланованому маршруту.

Піші колони формуються чисельністю від 500 до 1000 осіб кожна. Для зручності управління колона розбивається на групи по 50-100 осіб. У кожній групі призначаються старші.

Швидкість руху піших колон не менше 4-5 км/год, дистанція між колонами до 1 км. Добовий перехід, здійснюваний колонами за 10-12 годин руху, становить близько 30-40 км.

Через кожні 2 години руху на маршруті призначаються малі привали тривалістю 1 годину, через кожні 5 год. руху організовується великий привал на проміжних пунктах евакуації (далі - ППЕ) тривалістю 2 години. На великому привалі у ППЕ організовується прийом гарячої їжі, здійснюється облік, перереєстрація, дозиметричний і хімічний контроль, при необхідності - санітарна обробка.

Посадка еваконаселення в автомобільний транспорт проводиться безпосередньо на збірних евакуаційних пунктах (далі – ЗЕП), евакуація населення проводиться за рахунок шкільних автобусів, приватних автомобілів місцевого населення, а також за рахунок приватних перевізників. Керують посадкою в даному випадку начальники груп комплектування і відправлення колон ЗЕП.

Висадка еваконаселення з автотранспорту автомобільних колон здійснюється безпосередньо на прийомних евакуаційних пунктах (далі - ПЕП), звідки еваконаселення розводиться по місцях розселення членами приймальних евакуаційних комісій.

В ході евакуації забезпечується організація спостереження за радіаційною, хімічною, біологічною обстановкою. Радіаційне, хімічне, біологічне спостереження організовується в місцях збору, посадки висадки, маршрутах, приймальних евакуаційних пунктах.

Медичне забезпечення евакуаційних заходів здійснюється силами лікувальних закладів Зеленопідської  територіальної громади.

На період проведення евакуаційних заходів на ЗЕП, пунктах посадки, ПЕП та ППЕ розгортаються медичні пункти з цілодобовим чергуванням.

До складу автомобільних і піших колон включається 1-2 медичних працівника (можна залучати медичних працівників з числа евакуйованого населення).

Кожен маршрут евакуації повинна патрулювати на автомобілі одна бригада швидкої медичної допомоги.

Для залучення населення перед мовними повідомленнями подається попереджувальний сигнал «Увага всім!».

На збірних і приймальних евакуаційних пунктах використовується наочна агітація. Крім того, можуть залучатися для інформування населення шляхом подвірного та поквартирного обходу працівники соціальних служб і органів місцевих рад.

 

3. Визначення термінів

У цьому Плані нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище;

 

      евакуація - організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення;

      обов’язкова евакуація - комплекс заходів, що здійснюється у разі виникнення загрози:

 1. аварій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;
 2. катастрофічного затоплення місцевості;
 3. масових лісових і торф’яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;
 4. збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні райони, які визначаються Міністерством оборони України на особливий період);

загальна евакуація - комплекс заходів, що здійснюється для всіх категорій населення із зон:

               5) можливого радіоактивного та хімічного забруднення;

               6) катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням проривної хвилі при руйнуванні гідротехнічних споруд;

               часткова евакуація проводиться для вивезення категорій населення, які за віком чи станом здоров’я у разі виникнення надзвичайної ситуації не здатні самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров’я, а також осіб, які відповідно до законодавства доглядають (обслуговують) таких осіб. Часткова евакуація може проводитися також для інших категорій населення за рішенням органів і посадових осіб у разі виникнення радіаційних аварій;

безпечний район – придатний для життєдіяльності район розміщення евакуйованого населення, який визначається рішенням відповідного органу виконавчої влади за межами зон можливого зруйнування, хімічного зараження, катастрофічного затоплення, масових лісових і торф’яних пожеж, а також небезпечного радіоактивного забруднення;

евакуаційні органи – підрозділи управління процесом евакуації, які призначаються розпорядженням керівника відповідного органу виконавчої влади (об’єкта) для планування, підготовки, організації та проведення евакуації населення, а також для приймання і розміщення евакуйованого населення;

зона можливого ураження - окрема територія, акваторія, на якій внаслідок настання надзвичайної ситуації виникає загроза життю або здоров’ю людей та заподіяна шкода майну;

зона надзвичайної ситуації - окрема територія, акваторія, де сталася надзвичайна ситуація;

надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності;

оповіщення - доведення сигналів і повідомлень органів управління цивільного захисту про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення;

 постраждалі внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру (далі - постраждалі) - особи, здоров’ю яких заподіяна шкода внаслідок надзвичайної ситуації.

 

 

 

 

4.  Інформація про населення Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області

.

Кількість населених пунктів громади – 15.

Кількість населення 7954 (тис. осіб), з них :

 

№ з/п

                        Населений пункт

Кількість  населення

1.

с. Архангельська  Слобода

1097

2.

с. Богданівка

634

3.

с. Діброво

46

4.

с. Дмитрівка

835

5.

с-ще Зелена Рубанівка

169

6.

с-ще Зелений  Під

1092

7.

с. Калинівка

398

8.

с .Костогризове

784

9.

с. Наталівка

247

10.

с. Петропавлівка

386

11.

с. Подівка

425

12.

с. Семенівка

1015

13.

с-ще Слиненка

83

14.

с-ще Сокирки

90

15.

с-ще Федорівка

653

 

5. Порядок оповіщення населення про початок евакуації

Оповіщенню про початок проведення евакуації у першу чергу підлягають:

 1. районна комісія з питань евакуації;
 2. комісії з питань евакуації місцевого рівня, територія яких підлягає евакуації та організовує ЗЕП;
 3. комісії з питань евакуації, що утворені на об’єктах господарювання, територія, яких підлягає евакуації або на яких знаходиться об’єкт аварії;
 4. населення району, що підлягає евакуації;
 5. комісії з питань евакуації місцевого рівня, які організовують ПЕП, ППЕ.

Оповіщення здійснюється силами:

 • черговою зміною 13 ДПРЧ  ГУ ДСНС України у Херсонській  області –   0553620701 або 101;
 • черговою частиною  Каховського відділу поліції  ГУ НП в Херсонській  області – 102 або 0552-45-94-55
 • Центру безпеки  Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області. Тел.:  0509211861

Оповіщення населення проводиться шляхом передачі населенню сигналу «Увага всім» і доведення розпорядження про початок евакуації через Інтернет - мережу громади, подання сигналу «УВАГА ВСІМ» і доведення розпорядження про початок евакуації з використанням всіх наявних засобів, у тому числі — радіотрансляційної мережі.

            Оповіщенню про початок проведення евакуації в першу чергу підлягає:

- населення, що мешкає в районах вірогідного ураження;

- органи управління евакуаційними заходами;

- начальники ЦЗ об’єктів, які потрапляють в зону можливого ураження і  об’єктів безпечного розміщення евакуйованого населення;

- начальник ЦЗ району.

            Доведення сигналів і розпоряджень про початок і проведення евакуації населення із зон можливого хімічного зараження здійснюється за допомогою:

- системи централізованого оповіщення (сирени, гучномовці);

- оперативних груп Каховське відділення поліції  Каховського відділу поліції ГУ НП  в  Херсонській області, на транспортних засобах, обладнаних гучномовцями.

 

6. Організація управління і зв`язку

Управління евакуаційними заходами організовується:

 1. районною комісією з питань евакуації, яка діє у складі оперативного штабу з аварійно-рятувальних робіт;
 2.  комісії з питань евакуації місцевого рівня, які діють у складі оперативного штабу, з пунктів управління, розташованих в адміністративних будинках;
 3. комісіями з питань евакуації, що утворені на об’єктах господарювання територія яких підлягає евакуації або на яких знаходиться об’єкт аварії;
 4. комісія з питань евакуації місцевого рівня, яка організовує ПЕП та ППЕ.

Пункт управління приводиться у готовність рішенням голови комісії з питань евакуації.

Час на приведення в готовність пунктів управління – 1 година.

Для забезпечення управління евакуаційними заходами при виникненні надзвичайної ситуації зв’язок районної комісії з питань евакуації здійснюється по телефонним лініям зв’язку ПАТ «Укртелеком» та через мобільний зв’язок з:

 1. обласною евакуаційною комісією (у разі евакуації на регіональному рівні);
 2. комісією з питань ТЕБ та НС Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області;
 3. комісією з питань евакуації місцевого рівня, територія яких підлягає евакуації та організовує ЗЕП;
 4. комісією з питань евакуації, що утворені на об’єктах господарювання, території яких підлягає евакуації або на яких знаходиться об’єкт аварії;
 5. комісією з питань евакуації місцевого рівня, які організовують ПЕП, ППЕ;
 6. об'єктами, організаціями та службами, які залучаються до проведення евакуаційних заходів.

Після розгортання на пунктах управління встановлюється цілодобовий режим роботи. Обмін інформацією, надання доповідей, донесень, підготовка довідок здійснюється головним спеціалістом з питань цивільного захисту, згідно з табелем термінових донесень.

У разі виникнення потреби в негайному проведені евакуації у складі комісій з питань евакуації створюються оперативні групи, які розпочинають роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації.

 

7. Терміни проведення евакуації

Терміни готовності евакуаційних органів становлять:

 1. в робочий час                                            - «Ч»  +  1.00;
 2. в неробочий час                                        - «Ч»  +  2.00;
 3. ЗЕП                                                              - «Ч»  +  4.00;
 4. ПЕП                                                             - «Ч»  +  1.30;
 5. ППЕ                                                             - «Ч»  +  1.30;
 6. формувань ЦЗ                                           - «Ч»  +  4.00

Терміни проведення евакуації становлять:

 1. при аваріях на хімічно небезпечних об`єктах I і II ступеня –1година;
 2. при аваріях на хімічно небезпечних об`єктах IV ступеня – 4 години;
 3. (терміни не враховують часу дії режимів хімічного захисту населення в зонах зі смертельною концентрацією);
 4. при проведенні евакуації із зон паводкового затоплення - 2 години.

Розрахунок термінів визначається з моменту оповіщення про початок евакуації.

Реевакуація з зон хімічного зараження здійснюється після подання органами державного санітарного нагляду висновків про зниження концентрації  шкідливих речовин  на об'єктах навколишнього середовища до попереднього аварійного рівня.

При повенях час проживання населення в районах безпечного розміщення залежить від ступеня пошкоджень будинків під час стихійного лиха. Реевакуація населення, що мешкає  в будинках, які залишились неушкодженими, або в будинках зі слабкими руйнуваннями, здійснюється після  усунення безпосередньої загрози його життю та здоров’ю. Реевакуація населення, що мешкає  в зонах середніх та великих руйнувань, здійснюється після відновлювання житлових будинків. 

 

8. Порядок збору та виводу (вивозу) населення з небезпечних районів. Маршрути евакуації

При надзвичайних ситуаціях на території Зеленопідської сільської ради евакуація населення проводиться у два етапи:

 1. перший етап - укриття населення на термін «Ч» + 2-4 години в житлових будинках, виробничих приміщеннях і об'єктах соціально-культурного призначення та найпростіших укриттях і спорудах подвійного призначення;
 2. другий етап - евакуація населення із місць укриття до місць безпечного розселення у цьому випадку доросле населення та діти шкільного віку виво­дяться пішки у напрямку, зазначеному по районній мережі зв’язку і оповіщення, а також поліцейськими постами регулювання та оточення. При аварії на хімічно-небезпечних об’єктах Зеленопідської сільської ради, еваконаселення вивозиться до проміжного пункту евакуації (ППЕ) для пересадки на інший транспорт.

Для евакуації людей похилого віку, інвалідів, дітей дошкільного віку та інших категорій населення, нездібних швидко пересуватись, при виникненні надзвичайної ситуації організуються пункти посадки на автотранспорт (в залежності від площі ураження).

Подання транспорту до дошкільних дитячих закладів, закладів освіти, лікарень, ЗЕП, організовує спеціалізована служба транспортного та технічного забезпечення цивільного захисту за координацією з комісією з питань евакуації.

Також при виникненні безпосередньої загрози життю або здоров’ю населення можуть додатково залучатись транспортні засоби суб’єктів господарювання та громадян.

Транспортні засоби (шкільні автобуси) подаються у розпорядження спеціалізованої служби транспортного та технічного забезпечення цивільного захисту. При цьому кожному водію на машину видаються протигаз та аварійний знак.

 

9. Забезпечення проведення евакозаходів

Транспортне забезпечення

Транспортне забезпечення евакозаходів планується з метою організованого вивозу населення і матеріальних цінностей з небезпечних районів та проведення реевакуації після ліквідації наслідків аварій і катастроф.

Для забезпечення евакоперевезень планується залучити автотранспорт за видами надзвичайних ситуацій та залізничний транспорт за наявними маршрутами:

 • при евакуації із можливих зон хімічного ураження − 8 од. автотранспорту;

У першу чергу до участі у виконанні завдань транспортного забезпечення евакуації залучаються 8 одиниць шкільних автобуси району.

Автотранспорт, що залучається для вивозу еваконаселення до місць тимчасового розміщення, формується в автоколони, які здійснюють перевезення по закріплених маршрутах.

Матеріальне забезпечення евакуаційних заходів організовується з метою забезпечення органів управління, сил та засобів, що залучаються до проведення евакуації, і населення, що виводиться з небезпечних зон:

 1. майном протихімічного захисту;
 2. медичним майном;
 3. пально-мастильними матеріалами;
 4. продовольством;
 5. одягом;
 6. предметами першої необхідності.

Координація дій сил і засобів матеріального забезпечення здійснюється сектором з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи.

У зимовий період на маршрутах пішого руху створюються пункти обігріву.

 

10.Забезпечення охорони громадського порядку

Охорона громадського порядку в період проведення евакуації населення здійснюється за метою:

 1. регулювання і забезпечення  безпеки руху на маршрутах пішої евакуації і руху автотранспорту, підтримання громадського порядку на пунктах збору, пунктах посадках населення на транспорт;
 2. оточення районів евакуації;
 3. посилення охорони особливо важливих об'єктів;
 4. проведення заходів, щодо попередження можливих безпорядків, паніки, розповсюдження неправдивих відомостей та інформації;
 5. здійснення контролю за дотриманням встановлених режимів захисту, регулювання потоків автотранспортних засобів, що прибувають.

          Для виконання завдань забезпечення охорони громадського порядку залучаються 10 службовців поліції, 3 од. спеціального автотранспорту, в тому числі 3 од. - для перевезення особового складу, 3 од. - для організації рухомих патрулів і автоколон під супроводом екіпажу Каховське відділення поліції Каховського відділу поліції  ГУ НП України в Херсонській області.

 

11. Медичне забезпечення

            Медичне забезпечення евакозаходів здійснюється з метою своєчасного надання медичної допомоги еваконаселенню та контролю за санітарно-гігієнічним станом місць тимчасового розміщення населення.

Задачі медичного забезпечення:

 1. організація медичного забезпечення населення на ЗЕП, ПЕП, ППЕ та проміжних евакуаційних пунктах в автотранспорт, в місцях тимчасового розміщення;
 2. медичне обслуговування і евакуація транспортом хворих, що вивозяться разом з лікувальними установами із можливих зон хімічного ураження;
 3. безперервний нагляд за епідеміологічною обстановкою, активне виявлення інфекційних хворих, їх ізоляція, лікування в місцях тимчасового розміщення населення, проведення інших протиепідемічних заходів.

Для виконання завдань медичного забезпечення залучаються медичні заклади, лікарі, середній медперсонал, бригади невідкладної медичної допомоги.

 

12.Терміни проведення евакуації

            Термін проведення евакуації визначається з моменту оповіщення населення про початок евакуації.

            Термін проведення евакуації – «Ч» + 4.00.

            Термін готовності виділеного автомобільного транспорту для евакуації населення – «Ч» + 1.30.

 

13.Заходи щодо організації приймання, розміщення, захисту та життєзабезпечення евакуйованого населення у безпечному районі

Заходи щодо організації прийому, розміщення, захисту та життєзабезпечення еваконаселення, організовують та здійснюють приймальні евакуаційні комісії, які розгортаються в районах безпечного розселення, та районні служби ЦЗ.

Населення в автомобільних та піших колонах прибуває в закріплений безпечний район, де на приймальних евакуаційних пунктах реєструється та розподіляється по приміщенням.

Для забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення у районах безпечного розселення залучаються районні служби ЦЗ:

- спеціалізована служба торгівлі і харчування (забезпечує евакуйованих речовим майном першої необхідності та харчуванням через стаціонарні та рухомі пункти харчування та рухомі пункти продовольчого і речового постачання).

- спеціалізована комунально - технічна служба (забезпечує евакуйоване населення питною водою).

    - спеціалізована медична служба (організує надання медичної допомоги населенню із залученням бригад швидкої допомоги та наявних медичних пунктів у районах безпечного розселення, а також санітарний нагляд за умовами заміщення евакуйованих та які­стю продуктів харчування і питної води).

 

 

 

 

14.Порядок організації управління і зв’язку

 

Пункт управління приводиться у готовність рішенням голови комісії з питань ТЕБ та НС, який очолює районний оперативний штаб.

Час готовності пункту управління - 1 година. Після приведення пункту управ­ління у готовність на ньому встановлюється цілодобове чергування керівного складу.

Обмін інформацією, надання доповідей, донесень, підготовка довідок здійснюється евакуаційними органами всіх рівнів згідно з табелем термінових донесень та розпорядженнями голови районної евакуаційної комісії.

У разі виникнення потреби в негайному проведені евакуації у складі евакуа­ційних комісій створюються оперативні групи, які розпочинають роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації.

Для забезпечення управління евакуаційними заходами при виникненні НС організовується телефонний зв'язок:

- районної евакуаційної комісії.

- обласною евакуаційною комісією.

- об'єктами, організаціями та службами, які залучаються до проведення евакуаційних заходів.

- головного спеціаліста з питань цивільного захисту;

- районною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

- об'єктами, які опинилися або можуть опинитися в районі хімічного забруднення.

- комісії з питань ТЕБ та НС:

- об’єктами господарської діяльності, які потрапляють в небезпечну зону;

 спеціалізованими службами ЦЗ району.

 

15.Матеріальне забезпечення

Матеріальне забезпечення евакозаходів організовується і проводиться з метою своєча­сного і повного забезпечення органів управління, сил та засобів, що залучаються до проведення евакуації, і населення, що виводиться з небезпечних зон:

 1. майном протихімічного захисту;
 2. медичним майном;
 3. продовольством;
 4. одягом;
 5. предметами першої необхідності.

Безпосередня організація матеріального забезпечення покладається на службу матеріального забезпечення ЦЗ.

Для виконання завдань матеріального забезпечення залучаються:

 1. 1 рухомий пункт харчування;
 2. 1 рухомий пункт продовольчого забезпечення.

Пункти харчування евакуйованого населення організуються безпосередньо в пунктах їх розміщення.

 

16.Технічне забезпечення

Технічне забезпечення організовується з метою надійної роботи автомобільної техніки під час вивезення населення з небезпечних районів:

 - при евакуації населення у випадку виникненні надзвичайних ситуацій техногенного характеру, залучатимуться 8 автобусів комунальної власності (шкільні автобуси).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь